หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 6


ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ ‘A-’ และ ‘AAA(tha)’  แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

      ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 8 กรกฎาคม 2565: ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ ระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long  -Term Rating) ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SCBT ที่ ‘A-’ และ ‘AAA(tha)’ ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมกันนี้ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Support Rating: SSR)  ที่ 'a-'  สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

       ฟิทช์ ได้ยกเลิกอันดับความแกร่งทางการเงิน (Viability Rating หรือ VR) เนื่องจากอันดับเครดิตดังกล่าวมิได้มีนัยสำคัญเพียงพอในการติดตามวิเคราะห์อีกต่อไป ฟิทช์ เชื่อว่า การดำเนินธุรกิจของ SCBT จะมีความใกล้ชิดและผสานเข้ากับธนาคารแม่ซึ่งคือ Standard Chartered Bank (Singapore) (SCBS, ‘A+’/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นมีเสถียรภาพ/‘a’) มากขึ้น เนื่องด้วยโครงสร้างธุรกิจของ SCBT ที่มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มลูกค้าธุรกิจและสถาบันการเงิน

       ประกอบกับโครงสร้างการดำเนินงานของธนาคาร ที่ถูกเชื่อมโยงไว้กับธนาคารแม่แล้ว จึงยากที่ฟิทช์ จะประเมินอันดับเครดิตของ SCBT จากฐานะการเงินเฉพาะของธนาคาร ดังนั้น การพิจารณาอันดับความแกร่งทางการเงินของธนาคารจึงอาจไม่มีนัยสำคัญ การยกเลิกการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อมุมมองในการประเมินอับดับเครดิตสากลของธนาคารที่พิจารณาจากอันดับเครดิตสนับสนุนจาก ผู้ถือหุ้นของธนาคารเป็นหลัก

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

      การสนับสนุนจากธนาคารแม่: อันดับเครดิตสากลและอันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBT พิจารณาจากอันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น โดยฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารแม่ หรือ SCBS จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ (extraordinary support) แก่บริษัทลูกในไทยในกรณีที่จำเป็น

      อันดันเครดิตภายในประเทศของ SCBT สะท้อนถึงโครงสร้างเครดิตของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารหรือบริษัทอื่น ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์ ฟิทช์เชื่อว่าโครงสร้างเครดิตของธนาคารที่มีปัจจัยพิจารณาจากการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นนั้น สอดคล้องกับอันดับเครดิตที่สูงที่สุดในประเทศ โดยอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ ระยะยาวของ SCBT นั้นสูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลงเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยที่ 'BBB+'

การผสานงานที่ใกล้ชิดและบทบาทที่สำคัญ:

อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของ SCBT สะท้อนระดับถึงการผสาน การทำงาน (synergy) กับธนาคารแม่ SCBS ที่อยู่ในระดับสูงและความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ 

นอกจกนี้ ธนาคารแม่ ยังถือหุ้นเกือบทั้งหมด (99.9%) ใน SCBT และมีการควบคุมการบริหารงานและการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกัน กับธนาคารแม่ SCBT ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจลูกค้าองค์กรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้กับกลุ่ม

ฟิทช์ เชื่อว่า ด้วยความเชื่อมโยงที่ชัดเจนและใกล้ชิดกับธนาคารแม่ดังกล่าว การผิดนัดชาระหนี้ของ SCBT จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงอย่างมากต่อ SCBS

มีบทบาทน้อยกว่าธนาคารอื่นในกลุ่มและข้อจำกัดในด้านเกณฑ์การกำกับดูแล:

อันดับเครดิตสนับสนันจากผู้ถือหุ้นของ SCBT พิจารณาโดยปรับลดจากอันดับความแกร่งทางการเงินของธนาคารแม่ลง 1 อันดับ เนื่องจากธนาคารตั้งอยู่ในตลาดที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักสำหรับกลุ่ม (non-core market) และมีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดน้อยกว่า ธนาคารลูกอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า

นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายในประเทศของธนาคารแม่ในการสนับสนุนเงินทุนให้ธนาคารลูก ฟิทช์ใช้อันดับความแกร่งทางการเงินของธนาคารแม่แทนที่จะใช้อันดับเครดิตสากลระยะยาวเป็นอันดับเครดิตอ้างอิง (anchor rating) ในการประเมินปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากมองว่าอาจมีความไม่แน่นอนว่า SCBT จะได้รับประโยชน์จาก qualifying junior debt ของธนาคารแม่

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับตัวลดลงในความสามารถของ SCBS ที่จะให้การสนับสนุนแก่ SCBT (ซึ่งสะท้อนโดยอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCBS) จะส่งผลให้อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น และอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ SCBT ได้รับการปรับลดอันดับ

การปรับตัวลดลงของโอกาสที่ SCBS จะให้การสนับสนุนแก่ SCBT อาจส่งผลให้อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น และอันดับเครดิตสากลของธนาคารลูกได้รับการปรับลดอันดับ ตัวอย่างเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารแม่ลงต่ำกว่า 75% พร้อมทั้งการลดลงของอำนาจควบคุมการบริหารงานและความเชื่อมโยงทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามฟิทช์คาดว่ากรณีดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นในระยะกลาง

การปรับลดเพดานอันดับเครดิต (country ceiling) ของประเทศไทยที่ 'A-' จะส่งผลให้อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCBT ถูกปรับลดอันดับ แต่อาจไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBT อาจได้รับการปรับลดอันดับหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศของธนาคารถูกปรับลดอันดับ อย่างไรก็ตามฟิทช์จะพิจารณาความแข็งแกร่งโครงสร้างเครดิตของ SCBT เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศจากฟิทช์ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของความสามารถหรือโอกาสที่ SCBS จะให้การสนับสนุนให้แก่ SCBT อาจส่งผลให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ ระยะยาวจะไม่ได้รับการปรับอันดับเพิ่มอันดับ หากไม่ได้มีการปรับเพิ่มเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยที่  ‘A-’

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะสั้นอาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศ ระยะยาวของ SCBT ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBT อยู่ในระดับที่สูงที่สุดแล้วจึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของ SCBT มีความเชื่อมโยงกับอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCBS

การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

หากไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ แสดงว่าธนาคารมีระดับคะแนนความสัมพันธ์ของ EBG ต่ออันดับเครดิต ไม่เกินระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตาม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com/esg

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดของ SCBT มีดังนี้

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘A-’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1’

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘A-’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

- อันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการเงิน ยกเลิกอันดับเครดิต

- อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นคงอันดับที่ ‘a-’

ติดต่อ

Primary Analysts

Tania Gold (อันดับเครดิตสากล)

Senior Director

Primary Rating Analyst

International

+65 6796 7224

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd. One Raffles Quay #22-11, South Tower Singapore 048583

กุลรัตน์ ลีลานิรมล (อันดับเครดิตภายในประเทศ)

Associate Director

+662 108 0154

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนน วิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Secondary Analysts

กุลรัตน์ ลีลานิรมล (อันดับเครดิตสากล)

Associate Director

+662 108 0154

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ (อันดับเครดิตภายในประเทศ)

Associate Director

+662 108 0153

Committee Chairperson

David Wong

Senior Director

+852 2263 9927

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!