หมวดหมู่: คลัง

1aaa1Mพรชัย ฐีระเวช


การสัมมนาวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ครั้งที่ 2/2565

     นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนาวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หัวข้อ “คุ้มครองการเงินไทยในยุค Next Normal” ครั้งที่ 2/2565 ที่จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจในประเด็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

      ทั้งในด้านการคุ้มครองเงินฝาก การตรวจสอบข้อมูลเครดิต การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 250 คน ประกอบด้วยประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ

      โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บทบาทของกระทรวงการคลังกับนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน บทบาทของกระทรวงการคลังในการดำเนินนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการดำเนินนโยบายด้านการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินเพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบการเงินของประเทศทั้งในด้านการคุ้มครองเงินฝาก การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา และการกำกับดูแลระบบการประกันภัย

    การสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) นางวีระนงค์ ฉ่ำทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นางสาวรวิวรรณ์ ศิริเกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายระบบ

      การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนา ประกอบด้วย

     1) นโยบายการคุ้มครองเงินฝากในภาพรวม อำนาจหน้าที่ พันธกิจ บทบาทของ สคฝ. ในการดำเนินนโยบายด้านการคุ้มครองเงินฝาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ประโยชน์ของการคุ้มครองเงินฝากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน สถานการณ์ภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย และในการจ่ายคืนเงินฝาก สคฝ. ซึ่งรับข้อมูลผู้ฝากเงินจากสถาบันการเงินที่อยู่ในความคุ้มครองจะจ่ายคืนผ่านทางพร้อมเพย์และเช็คทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนให้แก่ผู้ฝาก

      พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า ประชาชนควรผูกพร้อมเพย์ผ่านทางหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ซึ่งการจ่ายเงินผ่านทางพร้อมเพย์จะทำให้ได้รับเงินคืนรวดเร็วกว่า ทั้งนี้ หากมีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท สามารถแบ่งเงินส่วนที่เกินจาก 1 ล้านบาท ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสาร โลหะมีค่า กองทุนรวม หรือนำไปฝากไว้ต่างธนาคาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผลประกอบการธนาคารพาณิชย์อยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง จึงสามารถฝากไว้ในธนาคารเดียวกันได้

     2) การดำเนินงานและกลไกการกำกับดูแลของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ประกอบด้วย การทำความเข้าใจพื้นฐานและข้อมูลที่ใช้พิจารณาการกู้เงิน ความสำคัญของข้อมูลเครดิต ตลอดจนตอบคำถามเกี่ยวกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่พบได้บ่อย เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ไม่ได้มีหน้าที่ขึ้นแบล็คลิสต์จากข้อมูลที่สถาบันการเงินส่งให้ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเครดิตที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลมี 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระสินเชื่อ โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

        พร้อมทั้งแนะนำวิธีการตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ โมบายแอปธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และธนาคารทีทีบี เป็นต้น หรือสามารถตรวจได้ด้วยตนเองที่ตู้ตรวจเครดิตบูโร (ตู้คีออส) พร้อมทั้งแนะนำเพิ่มเติมว่า กรณีรายงานข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสถาบันการเงินที่นำส่งข้อมูล หรือ สามารถติดต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อประสานงานกับสถาบันการเงินที่นำส่งข้อมูลให้ต่อไป

      3) การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการดูแลความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและกระบวนการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ประกอบด้วย งานให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน งานส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน และงานกำกับดูแลสถาบันการเงินให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงเน้นย้ำภัยทางการเงินสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลโกงทางโทรศัพท์ในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การหลอกลวงผ่านโลกออนไลน์ การหลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ เงินกู้นอกระบบ และการรับจ้างเปิดบัญชี

       พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีป้องกันและรับมือกับภัยทางการเงินดังกล่าว เช่น การเช็คตัวตนและหน่วยงานโดยถามถึงหลักฐาน การปรึกษาหาคำแนะนำจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน การติดต่อธนาคารเพื่อขอระงับธุรกรรม การปฏิเสธหรือร้องเรียนสถาบันการเงินเมื่อถูกบังคับให้ทำบัตรเอทีเอ็มพ่วงกับการขายประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถร้องเรียน ธปท. โดยตรงได้ที่สายด่วน 1213

      4) การลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ บทบาทของ ก.ล.ต. ตลาดทุนไทยในภาพรวม พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุน และหลักการเริ่มลงทุนด้วยหลัก 3 รู้ ได้แก่ 1) รู้เรา รู้ว่ารับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด รู้เป้าหมายการเงิน 2) รู้เขา รู้จักผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปลงทุนว่ามีการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงระดับใด 3) รู้ระวัง รู้จักวิธีปกป้องเงินออมจากภัยการเงิน

      พร้อมทั้งยกตัวอย่างภัยกลโกงในรูปแบบต่างๆ เช่น แชร์ลูกโซ่ กลโกงสร้างโปรไฟล์ปลอมหลอกให้โอนเงิน การล้มกระดานซึ่งเป็นกลโกงที่พบได้บ่อยในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลอกให้เหยื่อมาลงทุนและถอนเงินออกจนหมด กลโกงเว็บไซต์ปลอม กลโกงหลอกคลิกลิงก์ เป็นต้น รวมทั้งย้ำว่าการลงทุนในทรัพย์สิน ควรกระจายความเสี่ยงโดยเลือกลงทุนให้มีความหลากหลาย ไม่ทุ่มเทการลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียว รวมถึงต้องทราบว่าตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้มากเพียงใด

      โดยสรุป การสัมมนาวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน อันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

                 สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!