หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1a1Cวารี แว่นแก้ว


กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

        นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 โดยตัดตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการ/ฝ่ายอัยการ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อาทิ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่เกินกว่าระยะเวลาตามบัญชีหมายเลข 1

     และกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกสมทบค่าโดยสารเครื่องบินให้ได้ตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ระเบียบฯ ข้อ 16) รวมทั้งได้ปรับปรุงรายละเอียดบัญชีท้ายระเบียบฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยระเบียบฯ ดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

 

 Click Donate Support Web

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!