หมวดหมู่: แรงงาน

1a Bสุชาติ ชมกลิ่น


ลูกจ้างสหภาพยานยนต์ อุ่นใจ รมว.เฮ้ง ช่วยเคลียร์ข้อเรียกร้องแรงงาน

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และสมาชิกสหภาพแรงงาน ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามข้อเรียกร้องกรณีให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและยกเลิกการจ้างรับเหมาค่าแรงและแผนรองรับผลกระทบแรงงานจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

      นายสุชาติ กล่าวว่า สำหรับข้อเรียกร้องที่สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือในวันนี้ มีดังนี้ 1) ให้รัฐบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 1/1 อย่างเคร่งครัด "ยกเลิกการจ้างงานรับเหมาค่าแรง" 2) ให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภคให้สอดกล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม 3) การปรับค่าจ้างขั้นต่ำอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจเท่ากันทั่วประเทศและปรับค่าจ้างจากรายวันเป็นรายเดือนเมื่อทำงานครบ 1 ปี และนับอายุงานอย่างต่อเนื่อง 4) ให้รัฐบาลมีแผนรองรับผลกระทบการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และที่เกี่ยวเนื่อง 4.1) ให้ตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือให้แรงงานกลุ่มต่างๆ ในทุกๆภาคเพิ่มทักษะอาชีพใหม่บริหารจัดการอย่างมืออาชีพและงานใหม่ที่จะเกิดตามทิศทางตลาดและเศรษฐกิจใหม่ในยุค 4.0 เช่น AI ดิจิตอล อาชีพเสริมอื่นๆ 4.2) ให้ความคุ้มครองในเรื่องการเลิกจ้าง เงินชดเชยให้เป็นธรรมมากกว่า มาตรา 118 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ โดนเลิกจ้างเข้าถึงขบวนการศาลยุติธรรม

     4.3) ตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่โดนเลิกร้างจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 4.4) ให้ตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการเจริญเติบโตการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการจ้างงานประสานความร่วมมือเพื่อติดตามคุ้มครองดูแลปัญหาลูกจ้างที่มีผลกระทบกับการางงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า 5) ขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

       6) ให้เร่งรัดนำร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไข พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสนอเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตน 7) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสาระสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้ 7.1) เปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้โดยต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง 7.2) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และ 8) คัดค้านร่างพระราชบัญญัติแรงานสัมพันธ์ พ.ศ. .....ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

     นายสุชาติ กล่าวว่า จากการหารือในวันนี้ผมได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวบรวมข้อเรียกร้องและข้อคัดค้านทั้งหมดจากกลุ่มองค์กรแรงงาน โดยจะเชิญกลุ่มผู้นำแรงงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อชี้แจงในรายละเอียดว่าเรื่องใดที่กระทรวงแรงงานทำได้ก็จะดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องที่ทำไม่ได้ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนประเด็นคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฯ ฉบับปรับปรุง ซึ่งเมื่อวานนี้ (29 มิ.ย.65) ได้มีผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และตัวแทนสภาองค์การลูกจ้างอื่นๆ ได้ร่วมหารือกับกระทรวงแรงงาน

      โดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมหารือกรณีไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ฉบับที่แก้ไข โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9) ซึ่งในเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานติดตามมาโดยตลอด และให้ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานทุกฉบับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นายจ้างและลูกจ้าง โดยจะสรุปรายละเอียดส่งให้เลขาธิการ ครม. นำเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สั่งการให้กฤษฎีกานำร่าง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ฯ พร้อมข้อเสนอแนะและข้อคัดค้านของกลุ่มองค์กรแรงงานไปพิจารณาทบทวน โดยให้เชิญทั้งฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ฝ่ายรัฐ และผู้แทนไอแอลโอ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายนี้ ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายก่อนเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ไปยังสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนต่อไป

     "วันนี้ ผมขอขอบคุณผู้แทนทุกท่านที่ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ รัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและใส่ใจในความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตพี่น้องแรงงานทุกท่าน ขอให้เรารวมพลังกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป"นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด

       นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันนี้ผมและพี่น้องสหภาพแรงงานยานยนต์ฯ ที่มายื่นหนังสือเพื่อติดตามข้อเรียกร้องถึงท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ให้ช่วยควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ยกเลิกการจ้างรับเหมาค่าแรงและแผนรองรับผลกระทบแรงงานจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่ท่านช่วยคลี่คลายปัญหาตามข้อเรียกร้องแต่ละข้อว่าข้อใดสามารถทำได้ ไม่ได้อย่างไร เพื่อสร้างความสบายใจและคลายความกังวลให้แก่ลูกจ้างได้

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!