หมวดหมู่: คลัง

MOF LOGO


แถลงการณ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การแอบอ้างใช้เครื่องหมายราชการและชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

      สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการตรวจพบว่ามีบุคคลนำตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและนำชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในช่องทางเฟซบุ๊ก และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

      สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอเรียนว่า การนำตราสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานหรือนำชื่อของสำนักงานไปใช้เป็นการส่วนบุคคลอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย ในการนี้ จึงเห็นควรประกาศให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงประชาชนได้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะนำเครื่องหมายราชการหรือชื่อสำนักงานไปใช้เฉพาะในกรณีงานทางราชการของสำนักงาน หรือการมอบหมายงานอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตามกฎหมาย

      และกรณีการนำตราสัญลักษณ์หรือชื่อของสำนักงานไปใช้เป็นการส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางราชการของสำนักงานแต่ประการใด นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำดังกล่าวของบุคคลว่าเข้าข่ายต้องดำเนินการในทางคดี รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐเพียงใด เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป

     ในการนี้หากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำตราสัญลักษณ์ อันเป็นเครื่องหมายราชการหรือชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปโดยมิได้รับอนุญาต ใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะควร หรือมีข้อสงสัยอื่นใด ขอได้โปรดแจ้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้โดยตรงผ่านทางช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ - ๗

        ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!