หมวดหมู่: คลัง

1Apec


กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

    นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบการประชุมในสถานที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ จะเข้าร่วมหารือในประเด็นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเด็นสำคัญ (Priorities)

      ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยผลักดันให้มีการหารือในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ได้แก่ ประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) โดยจะมีการหารือ ดังนี้

 

  1. การประชุมในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

      1.1 การหารือเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และความท้าทายต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการแสดงความเห็นต่อการดำเนินนโยบายด้านการเงินและการคลัง เพื่อให้เขตเศรษฐกิจเอเปคนำไปประกอบการวิเคราะห์จัดเตรียมนโยบายที่จะตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจและรองรับต่อความท้าทายของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

      1.2 การหารือในประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการระดมทุนของภาครัฐ ภาคเอกชนในตลาดทุน และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-zero Emission) โดยพิจารณาโครงสร้างตลาดทุนที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายดังกล่าว เช่น การจัดหมวดหมู่และการกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินสีเขียว และความเป็นไปได้ของการจัดทำตลาดซื้อขายคาร์บอน เป็นต้น

      1.3 การหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินนโยบายการคลัง ทั้งในส่วนการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การพัฒนาการเชื่อมโยงการชำระเงินในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่องทางการระดมทุนดิจิทัล

      ในการนี้ ไทยจะรายงานความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำเนินนโยบายการคลังและการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาคเอเปค เพื่อขอรับความเห็นจากผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยเฉพาะในส่วนที่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถดำเนินการร่วมกันได้โดยเร็ว

  1.       การประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จะเป็นการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Implementation of Cebu Action Plan: CAP) ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการสนับสนุนการรวมกลุ่มด้านการเงินและการคลังของเอเปค พร้อมทั้งรับทราบถึงยุทธศาสตร์การนำแผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบัติฉบับใหม่ (New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan: New CAP) ตามแผนปฏิบัติการปุตราจายา ค.ศ. 2040

       โดยสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและการประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการเข้าถึงบริการด้านการเงินด้วยเครื่องมือดิจิทัล

      การประชุม APEC SFOM ถือเป็นโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านการเงิน ซึ่งไทยจะนำผลลัพธ์จากการหารือไปพัฒนาจัดทำเอกสารและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม โดยสำหรับประเทศไทยนั้น คาดว่าข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขยายตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งผ่านมาตรการของรัฐ การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและโอนเงินข้ามพรมแดนเพื่อลดต้นทุนธุรกรรมทางการเงินในการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาตลาดทุนเพื่อประโยชน์ของ SMEs

      ทั้งนี้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ก่อนการประชุม APEC SFOM กระทรวงการคลังจะจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างความยั่งยืนในตลาดทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ และสำหรับผลลัพธ์ของการประชุม APEC SFOM จะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 ต่อไปในช่วงเดือนตุลาคม 2565

       อนึ่ง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปคในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกระทรวงการคลังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นสำหรับการเตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งการประชุมในรูปแบบพบปะกันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสหนึ่งในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชน ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ที่ต้องการนำจุดเด่นของไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและอัตลักษณ์ไทยมาผสมผสานและเผยแพร่ให้เป็นสากล

          สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!