หมวดหมู่: กลต.

 SET63


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 21 มกราคม พ.ศ. 2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 21 ม.ค. 2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH) นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2565 2,250,000 1.90 ซื้อ Link
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO) นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2565 45,000 1.71 ซื้อ Link
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) นาย กิตติ พัวถาวรสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2565 420,000 9.51 ซื้อ Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2565 100,000 3.16 ขาย Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ประภากร วีระพงษ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนพวรรณ วีระพงษ์) หุ้นสามัญ 20/01/2565 500,000 3.28 ซื้อ Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาง กัญญา เรืองประทีปแสง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2565 40,000 18.10 ซื้อ Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2565 7,000 7.00 ซื้อ Link
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา) หุ้นสามัญ 20/01/2565 2,000 25.25 ซื้อ Link
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) นาย พงศ์ธร ธาราไชย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/01/2565 3,500,000 0.93 ขาย Link
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) นาย พงศ์ธร ธาราไชย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/01/2565 1,427,400 0.91 ขาย Link
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) นาย พงศ์ธร ธาราไชย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/01/2565 1,072,600 0.89 ขาย Link
มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA) นางสาว พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/01/2565 700,000 1.92 ซื้อ Link
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) นาง นงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/01/2565 129,290 0.40 ขาย Link
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) นางสาว พิชญา ตันโสด ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/01/2565 3,000,000 0.42 ขาย Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2565 150,000 4.96 ซื้อ Link
สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(STECH) นางสาว ปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายเลิศพงษ์ พุมนาวิน) หุ้นสามัญ 20/01/2565 105,000 2.90 ขาย Link
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) นาย ต่อโชค เล้าลือชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2565 385,800 1.42 ขาย Link
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/01/2565 40,000 20.10 ซื้อ Link
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/01/2565 46,000 20.10 ซื้อ Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/01/2565 65,000 2.84 ซื้อ Link
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2565 10,000 5.35 ซื้อ Link
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2565 7,000 5.30 ซื้อ Link
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

  

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!