หมวดหมู่: ธปท.

1aaa1ABOA


แบงก์ชาติออกเกณฑ์การกำกับดูแล IT Risk เพิ่มเติม สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ e-Payment ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เน้นการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการหรือดำเนินธุรกิจ

       หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านการชำระเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ โดยหลักเกณฑ์กำกับดูแลประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต้นที่จำเป็น (Cyber Hygiene) และ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)

     ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปสามารถดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรงและปลอดภัย รักษาความลับของชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินกับเว็บไซต์หรืออีเมลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อีกทางหนึ่ง

 

ธปท. ออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยออก สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ e-Payment ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

      ธปท. ออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมส าหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านการช าระเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เน้นการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส าคัญ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการหรือด าเนินธุรกิจ

     นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมามีจำนวนผู้ใช้บริการและปริมาณธุรกรรมด้านการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ ่มสูงขึ้นอย่างมากรวมทั้งรูปแบบธุรกิจมีการเชื่อมโยงกับผู้เล่นที่หลากหลายและเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้าน IT และภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น ธปท. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านการช าระเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ ธปท. ใช้ในการก ากับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ โดยหลักเกณฑ์กำดูแล ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่

            ส่วนที่ 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต้นที่จ าเป็น (Cyber Hygiene) เป็นมาตรการขั้นต้นที่ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายต้องด าเนินการ เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกัน และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส าคัญ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตั้งค่าระบบให้มีความปลอดภัย การป้องกันระบบจากมัลแวร์ (Malware) การบริหารจัดการช่องโหว่ การจัดการสิทธิของระบบ การพิสูจน์ตัวตนอย่างปลอดภัย และการทดสอบหาช่องโหว่ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีนัยส าคัญตามคุณสมบัติที่ประกาศฉบับนี้ก าหนด ต้องด าเนินการให้มีธรรมาภิบาล

      ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ที่เหมาะสม มีรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT อย่างรัดกุมตามกรอบหลักการ Confidentiality Integrity Availability รวมถึงมีบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินโครงการด้าน IT ที่มีนัยส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2565 ฃฃ              

     ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปสามารถดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรงและปลอดภัย รักษาความลับของชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินกับเว็บไซต์หรืออีเมลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อีกทางหน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Zf7GDC ครับ

#แบงก์ชาติ #การกำกับดูแลความเสี่ยง #ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ #ITrisk #CyberHygiene #ePayment

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!