หมวดหมู่: ธปท.

1aaaBOA ยั่งยืน


การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ฉบับแรก

       แบงก์ชาติได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 เป็นฉบับแรกและจะจัดทำเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนในสามมิติหลัก คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือที่เรียกว่า ESG โดยได้ผลักดันผ่านการดำเนินงาน 2 ด้านสำคัญ

      ด้านแรก การผลักดันผ่านภาคสถาบันการเงินตามบทบาทธนาคารกลางผู้กำกับดูแล ด้วยหลักการ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)” เช่น การส่งเสริม สนับสนุน และออกแนวปฏิบัติให้ภาคสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม การสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีของสถาบันการเงิน

     ด้านที่สอง การผลักดันผ่านการดำเนินงานของแบงก์ชาติเอง เช่น

? การดำเนินภารกิจที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตธนบัตรและการดำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน

?ในด้านสังคม โดยมุ่งสร้างความรู้ด้านการเงินให้กับประชาชน รวมถึงการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

?ในด้านธรรมาภิบาล การดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดีตามมาตรฐานสากล และกำหนดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนเป็นหลักให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ

               นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งจะทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการทำหน้าที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ กระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม เป็นรากฐานสำคัญเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน

ติดตามอ่านข่าวได้ที่ https://bit.ly/3hbp7Mu

และสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ https://bit.ly/32uhIDE

#แบงก์ชาติ #รายงานความยั่งยืน #การธนาคารเพื่อความยั่งยืน #สิ่งแวดล้อม #สังคม #ธรรมาภิบาล #SustainableBanking #ESG

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!