หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET10


หุ้นถูกชอร์ตเซล 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

ข้อมูล ณ วันที่ 06 ก.ค. 2565
หลักทรัพย์ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)มูลค่าการขายซอร์ต (บาท)% ปริมาณการขายชอร์ต
204,700 188,324.00 0.46%
86,400 77,328.00 0.19%
412,600 1,150,344.00 2.13%
43,700 120,712.00 0.23%
8,000 10,240.00 5.91%
380,900 1,017,614.00 4.25%
21,400 56,924.00 0.24%
373,400 75,640,200.00 5.38%
324,800 65,721,600.00 4.68%
25,000 4,008,850.00 4.04%
10,300 1,632,650.00 1.67%
10,800 40,536.00 0.19%
12,400 249,070.00 1.05%
57,000 189,686.00 3.12%
88,100 488,955.00 2.27%
98,900 552,700.00 2.55%
3,200 48,510.00 0.74%
34,800 136,242.00 0.39%
294,400 5,148,860.00 6.03%
703,200 12,320,770.00 14.41%
หมายเหตุ
 • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทากาไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
 • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

   

  More Articles

   


  www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell 

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!