หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 7


หุ้นถูกชอร์ตเซล 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

ข้อมูล ณ วันที่ 05 ก.ค. 2565
หลักทรัพย์ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)มูลค่าการขายซอร์ต (บาท)% ปริมาณการขายชอร์ต
36,700 35,966.00 0.12%
4,347,500 12,230,204.00 15.76%
397,100 1,105,084.00 1.44%
903,900 2,466,968.00 4.32%
832,900 168,161,800.00 6.52%
406,700 82,428,000.00 3.19%
8,700 1,435,450.00 4.10%
15,000 2,465,850.00 7.07%
7,200 27,960.00 0.12%
172,100 3,557,880.00 14.94%
183,400 639,552.00 20.17%
153,000 884,230.00 3.24%
33,800 195,495.00 0.71%
23,900 370,640.00 4.50%
3,800 58,700.00 0.72%
183,700 183,700.00 2.68%
137,400 553,866.00 1.90%
551,400 9,669,890.00 7.06%
913,000 16,113,450.00 11.70%
2,500 18,750.00 10.00%
หมายเหตุ
 • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทากาไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
 • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

   

   

  More Articles 


  www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!