หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3

 

        เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit)

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                1. เห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit)

                2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองในปฏิญญาดังกล่าว

                3. หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้เป็นดุลยพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนำกลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุม

 

สาระสำคัญของเรื่อง

       ทส. รายงานว่า การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้หัวข้อ “Water Security for Sustainable Development” โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าวในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาการประชุมเป็นการให้ความสำคัญกับเส้นทางที่จะนำไปสู่การยกระดับนวัตกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่นการดำเนินการเพื่อการจัดการวัฏจักรน้ำที่ดี การเสริมสร้างธรรมาภิบาลสำหรับข้อแก้ไขปัญหาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและการเจริญเติบโตในทุกด้านเพื่อให้มั่นใจว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การเชื่อมโยงช่องว่างทางการเงินระหว่างการเจริญเติบโตอย่างมีพลวัตและการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านน้ำ และการส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ

                        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!