หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO รายงานประจำปี 2562 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอรายงานประจำปี 2562 ของ กสศ. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 43 ที่บัญญัติให้กองทุนจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบ โดยรายงานฯ มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

        ผลการดำเนินงานของ กสศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการสำคัญ ดังนี้

โครงการ

  1. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 711,536 คน ในสถานศึกษา 27,805 แห่ง

  1. โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

       ผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ 20 จังหวัด จำนวน 49,474 คน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

  1. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

        ผลการดำเนินงาน ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพตามความถนัด รุ่นที่ 1 มีนักศึกษาได้รับทุน 2,113 คน ใน 36 สถาบันการศึกษาสายอาชีพ

  1.      โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

       ผลการดำเนินงาน เด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสใน 20 จังหวัด นำร่องได้รับเงินอุดหนุน 21,136 คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 300 ศูนย์

  1. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน [ครูรัก(ษ์)ถิ่น]

        ผลการดำเนินงาน ผลิตครูรุ่นใหม่บรรจุในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นบ้านเกิดของตนเอง รุ่นที่ 1 มีเยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 328 คน ครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด

  1. โครงการทุนเต็มศักยภาพสายอาชีพ

      ผลการดำเนินงาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 40 คนต่อรุ่น

  1. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

      ผลการดำเนินงาน สนับสนุนให้ 291 โรงเรียน ใน 35 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีครูได้รับการพัฒนา 5,800 คน และนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ 78,654 คน

  1. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียนเพื่อความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย

      ผลการดำเนินงาน ขยายผลงานวิจัยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในระดับโรงเรียน โดยการพัฒนาวิทยากรแกนนำ 294 คน จาก 84 โรงเรียน ใน 42 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  1. โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

        ผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะช่วยยกระดับทักษะแรงงานยากจนและด้อยโอกาสตามศักยภาพของชุมชน โดยในระยะแรกมีหน่วยพัฒนาอาชีพเข้าร่วม 71 แห่ง ใน 42 จังหวัด

       รายงานด้านการบัญชีและการตรวจสอบ ประกอบด้วย

       รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานการสอบบัญชีของ กสศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!