หมวดหมู่: งานวิจัยเศรษฐกิจ

1aaaDITD

ITD ชวนฟัง 4 โอกาสเศรษฐกิจไทย จากผลงานวิจัย 4 โครงการ

  1. โอกาสประเทศไทยกับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดย 'ไม่ทอดทิง A ใครไว้ข้างหลัง' ITD เสนอแนะใหมีแผนปฏิรูปประเทศ พฒั นาระบบสู่ยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทลั ให้ชัดเจน ด้วยความร่วมมือทังภาครัฐและเอกชน มีความพร้อมรองรับผลกระทบทางสังคม ทังในแง่ การจ้างงาน การปิดตัวของธุรกิจทีปรับตัวไม่ทัน สร้างกฎระเบียบเกียวเนืองให้ทันกับเศรษฐกิจดิจิทัลที

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความชัดเจนและเป็นธรรม ข้อกำหนด Data Localization Requirement ตลอดจน

ภาษีบริการดิจิทลั การประเมินผลในแง่การลงทุน การสร้างงาน การกำกับแหล่งทุนหรือ Venture Capital

(VC) ทีเป็นแหล่งทุนสำคัญ ซึงจะกระทบด้านความเป็นธรรม เอือต่อการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลไทย และการ

เขา ถึงบริการอินเทอร์เน็ตใหค้ รอบคลุมทัวประเทศ

  1. โอกาสประเทศไทยจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ เป็นการเชือมต่อ 2 ทะเล คือ จากมหาสมุทร

อินเดีย สู่มหาสมุทรแปซิฟิก ดว้ยการเชือมทางบก 4 ประเทศ ไดแก่ เมียนมา ไทย กัมพูชาและเวียดนาม

การเชือมต่อระหว่างจังหวัด กาญจนบุรีกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมา เป็นโอกาสให้ไทย

กลายเป็น 'ศูนย์กลางตลาด' ให้กับสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และภาคบริการด้านการท่องเทียว แต่ยังไม่

สามารถเชือมต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไดอ้ ย่างครบวงจร เนืองจากการชะลอตวั

ของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงจำเป็นต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์ของพืนทีให้มี

ประสิทธิภาพมากยิงขึน เร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทียว รวมถึงการเตรียม

ความพร้อมดานทรัพยากรมนุษย์ โดยการฝึกอบรมทังคนไทยและเมียนมา เพือป้อนเข้าสู่ธุรกิจทีจะเกิดขึนใน

อนาคต

การเชือมฝังจังหวัดตราดเข้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง กัมพูชา สร้างโอกาสทังภาคการผลิต ภาค

การเกษตร ภาคการคา้ และการบริการ ซึงยังไม่เติบโตมากนัก จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวทังด้าน 1) การขยาย

การลงทุนโดยผู้ประกอบการในจังหวัด 2) การเติบโตจากปัจจัยในประเทศ 3) การกระจายอำนาจการ

ปกครองสู่ท้องถิน

ประเทศไทยควรส่งเสริมและอำนวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างประเทศ การท่องเทียวของ

นักท่องเทียวกัมพูชา ด้วยความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์การท่องเทียว รวมทังส่งเสริมการท่องเทียวเชิง

สุขภาพสำหรับชาวกัมพูชา การส่งออกสินค้า เกษตร ประมง ของตราดไปยังกัมพูชา การส่งเสริมการจับคู่

ธุรกิจให้เกิดความเชือมโยงไปยงั พระตะบอง โพธิสัตว์เข้าสู่พนมเปญ เพือเชือมกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่

ระเบียงเศรษฐกิจ

  1. โอกาสประเทศไทยกับการพัฒนานโยบายขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์

เพือการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย

กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ก่อตังขึนเมือวันที 6 มิถุนายน 2540 ภายใต้การริเริมและผลักดันของ

ไทยโดยมีชืOอเดิมว่า Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation หรือ BIST-EC ซึงเป็น

ตลาดเศรษฐกิจทีใหญ่ทีสุดในโลก มีกำลังซือ อัตราการเจริญเติบโตสูง รวมทังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

และทุนมนุษย์ทีมีระยะทางไม่ไกลจากประเทศไทย โดยมีอินเดียเป็นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น

อันดับที 3 ของโลกเป็นสมาชิก กรอบบิมสเทคจะกลายเป็นหนึงในความร่วมมือสำคัญทีจะเชือมโยงไทยเข้า

กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เป็นจุดเชือมโยงของมหาสมุทรแปซิฟิ กและมหาสมุทรอินเดีย ทังในด้าน

ความมันคงและเศรษฐกิจ บิมสเทคจึงเป็นกรอบทีไทยต้องให้ความสำคัญอย่างยิง โดยความร่วมมือจะไม่ใช่

แค่มิติเศรษฐกิจแต่รวมไปถึงมิติสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกบิมสเทค

ในปี 2562 ภายหลังการประชุม BIMSTEC TNC ประเทศสมาชิกได้สรุปข้อตกลงการค้าเสรี 3 ฉบับ ได้แก่

  1. Agreement on Trade in Goods
  2. Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters
  3. Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanisms

ประเทศไทย ในฐานะผู้ริเริมแนวคิดการบูรณาการภูมิภาคอ่าวเบงกอล ควรมีนโยบายปฏิสัมพันธ์กับ

ประเทศสมาชิกบิมสเทคและยกระดบั กรอบความร่วมมือ เพือเชือมโยงเศรษฐกิจ สังคมและวฒั นธรรม โดย

เน้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ควบคู่กับการให้ความรู้ทังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะคู่ค้าของไทย ให้

มีการตระหนกั ถึงเรืองการเปิ ดเสรีการค้า เพือก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันมากทีสุด ภาคประชาชนสามารถ

เขา ถึงสินคา และบริการทีมีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานทียอมรับร่วมกันภายใต้กรอบบิมสเทค รวมทังการให้

ความสำคัญและกำหนดเป้าหมาย เพือ 'ความอยู่ดีมีสุขร่วมกัน' ของภาคประชาชน การเจรจาการคา เสรีตอ้ง

ฟังความคิดเห็น ตังแต่ภาคการผลิต เกษตรและอุตสาหกรรม ตังแต่ต้นนําถึงปลายนํา

  1. โอกาสประเทศไทยกับการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน

จีนไดด้ ำเนินการขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศจนเศรษฐกิจขยายตวั เป็นอนั ดับ 2 ของ

โลก การเชือมโยงระบบรางผ่านเส้นทางรถไฟยาวนับหมืนกิโลเมตรจากจีนด้วยความร่วมมือระหว่าง

ประเทศทีอยู่ในแนวเส้นทางสายไหม ภายใต้ชือเรียกว่า 'ข้อริเริLBRI' (Belt and Road Initiative) หรือหนึง

แถบหนึงเส้นทางเชือมโยงทุกประเทศให้เป็นหนึงเดียวผ่านการค้า ทีเชือมต่อกับเส้นทาง BRI ได้ทังทางบก

และทางทะเล ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ทังด้านภูมิศาสตร์และด้านบทบาทในอาเซียน ซึง

ประเทศไทยควรยึดหลกั ในการรักษาความเป็นกลาง เสนอกลยทุ ธ์แนวทางการพฒั นาและจดั ระเบียบให้ทุก

ฝ่ ายเป็นศูนยก์ ลางของอาเซียนตอนบน ซึงจะได้โอกาสใหม่ทางการลงทุนและการส่งออกโดยเฉพาะสินค้า

เกษตร จากข้อริเริม BRI นี้

    ดังนั้น ไม่ควรพลาดในการเข้ารับชมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD

Research Forum 2020 - Online Seminar) ในวันจันทร์ที 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 13.30 น.ผ่าน

Facebook Live: www.facebook.com/itd.th

ลงทะเบียนผ่าน QR-Code ด้านล่างหรือ Link: https://bit.ly/2SXhAaf

พิเศษสุดหากท่านร่วมตอบแบบสอบถามหลังงานสัมมนาไดร้ับของทีระลึกสุดพิเศษ

สอบถามเพิมเติมติดต่อ เบอร์ติดต่อ 02 2161894-7 ต่อ 186,188

สถาบันระหว่างประเทศเพือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ (ITD)

QR Code สำหรับ ลงทะเบียน

ITG Q code

 

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!