หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

CIMB AdisornCIMB THAI กำไร 6 เดือน 2562 จำนวน 429.9 ล้านบาท เติบ 19.4% YoY โครงการ Fast Forward เริ่มผลิดอกออกผล

•       กำไรสุทธิ 429.9 ล้านบาท (+19.4% YoY หรือ 69.8 ล้านบาท)

•       รายได้จากการดำเนินงาน 6,875.8 ล้านบาท (+1.2% YoY) จากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน

•       สำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง 31.0%

•       เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 4.2% YTD

•       Fast Forward เป็นแรงผลักดันสำคัญมาอย่างต่อเนื่องจากปี 2561

       นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 429.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 69.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.4 เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานร้อยละ 1.2 และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 31.0 สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 16.9  

       รายได้จากการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนปี 2562 มีจำนวน 6,875.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 80.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 3.8 เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน สุทธิกับการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 40.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1   รายได้อื่นลดลงจำนวน 77.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนปี 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 653.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.9 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเนื่องจากกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward และการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกำหนดให้จ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้นสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ประกอบกับขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นเป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 65.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 57.0

       อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดหกเดือนปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.30 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561อยู่ที่ร้อยละ 3.87 เป็นผลจากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น

     วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 237.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จำนวน 235.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 234.3 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100.9 จากร้อยละ 97.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

    สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 10.7 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.3 เป็นผลจากความสามารถในการชำระหนี้ลดลงซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ภาคธุรกิจและรายย่อย อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดำเนินการดูแลและการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

     อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ร้อยละ 106.5 ลดลงจากสิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 107.0   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 11.3 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินจากเงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 5.2 พันล้านบาท

       เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวน 48.4 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 18.7 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 13.7

               
สรุปผลการดำเนินงานงวด 30 มิถุนายน 2562                        (งบการเงินรวม : หน่วย ล้านบาท)              
6M2019 6M2018 เปลี่ยนแปลง % (YoY) 2Q2019 2Q2018 3M2019 หมายเหตุ
กำไรสุทธิ 430 360 19.4 105 191 325  
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5434 5235 3.8 2727 2640 2707  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 947 988 -4.1 480 513 467  
เอ็นพีแอล Gross NPL              
- จำนวน (ล้านบาท) 10,664 12,646   12,646 12,646 10,047  
- เปอร์เซ็นต์ต่อสินเชื่อรวม 4.5 5.8%   5.8% 5.8% 4.3  
อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 106.5% 90.1%   90.1% 90.1% 109.5%  
อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (cost to income ratio) 65.8% 57.0%   72.1% 56.9% 59.8%  
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.7% 17.0%   17.0% 17.0% 18.9%  
-เงินกองทุนชั้นที่ 1 13.7% 12.0%   12.0% 12.0% 13.8%  
NIM 3.30% 3.9%   3.8% 3.8% 3.31%  
สำรอง 1,656 2,399 31.0 685 1,224 971  
             
             
             
30 Jun 2019 31Dec2018 เปลี่ยนแปลง 31Mar2019      
%(YoY)    
เงินให้สินเชื่อ 237,324.5 227,775.50 4.2 230,929.60      
เงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ ผลิตภัณฑ์การเงินบางประเภท) 235,328.6 234,321.30 0.4 234,969.70      
               

 

 

CIMB THAI records 19.4% Y-o-Y increase in net profit to THB 429.9 million for 6M2019.

CIMB Thai Fast Forward programme starts to reap results  

•       Net profit of THB 429.9 million. (+19.4%YoY or THB 69.8 million)

•       Operating income of THB 6.88 billion (+1.2%YoY), mainly from loan expansion and higher interest income on investments.

•       Provisions declined 31.0% YoY.

•       Total gross loans +4.2% YTD.  

•       Fast Forward programme continues momentum from 2018.

6M2019 Financial Results        

      Mr.Adisorn Sermchaiwong, Acting President and Chief Executive Officer of CIMB Thai Bank PCL, stated that according to the unaudited consolidated financial results for the six months ended 30 June 2019, CIMB Thai group recorded a consolidated net profit of THB 429.9 million, a year-on-year (“Y-o-Y”) increase of THB 69.8 million or 19.4%. The improvement was mainly attributed to a 1.2% growth in operating income and a 31.0% decline in provisions, partially offset by a 16.9% increase in operating expenses.

       On a Y-o-Y basis, operating income rose by THB 80.5 million, or 1.2% to THB 6.88 billion from a 3.8% increase in net interest income, on the back of loan expansion and higher interest income on investments, partially offset by a THB 40.7 million or 4.1% lower net fee and service income. Other operating income decreased by THB 77.5 million or 13.5% from higher losses on financial instruments designated at fair value through profit or loss.

      Operating expenses rose by THB 653.3 million or 16.9% largely due to higher personnel cost attributed to a combination of the Fast Forward expansion strategy, and higher compensation for employees who have retired or have over 20 years of service due to an amendment to the Labour Protection Law. Coupled with a higher loss on sale of properties for sale, the cost to income ratio was higher at 65.8% in 6M2019 compared to 57.0% in 6M2018.

      Net Interest Margin (NIM) over earning assets stood at 3.30% in 6M2019, compared to 3.87% in 6M2018, owing to higher cost of funds.

      As at 30 June 2019, total gross loans (inclusive of loans guaranteed by other banks and loans to financial institutions) stood at THB 237.3 billion, an increase of 4.2% from 31 December 2018. Deposits (inclusive of Bills of Exchange, Debentures and selected Structured Deposit Products) stood at THB 235.3 billion, a slight increase of 0.4% from THB 234.3 billion as at end of December 2018. The Modified Loan to Deposit Ratio rose to 100.9% compared to 97.2% as at 31 December 2018.

     The gross non-performing loans (“NPL”) stood at THB 10.7 billion, with an equivalent gross NPL ratio of 4.5% from 4.3% as at 31 December 2018, arising from the slower repayment ability from a few corporate and retail accounts. CIMB Thai continues to exercise high standards for credit risk underwriting and risk management policies. The Bank also focuses on improving productivity, monitoring collection and managing all accounts closely and effectively.

       CIMB Thai Group’s loan loss coverage ratio stood at 106.5% as at 30 June 2019 compared to 107.0% as at the end of December 2018. As at 30 June 2019, total provisions stood at THB 11.3 billion, translating to a THB 5.2 billion excess over the Bank of Thailand’s reserve requirements.

      Total consolidated capital funds as at 30 June 2019 stood at THB 48.4 billion. BIS ratio stood at 18.7%, 13.7% of which comprised Tier-1-capital.                                     

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!