หมวดหมู่: แรงงาน

1aaaDอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

ประกันสังคมจับมือพันธมิตร 7 ธนาคาร รับจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

      นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การให้บริการรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับธนาคาร 7 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งธนาคารรับเฉพาะเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน 1 งวดเดือน เพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตนและเป็นบัญชีประเภทที่สามารถทำธุรกรรมหักบัญชีได้มายื่น ณ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้ โดยผู้ประกันตนมีเงินในบัญชีหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เพียงพอที่ธนาคารจะหักเป็นจำนวนเงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือน ก่อนเวลา 15.30 น. สำหรับธนาคารที่ต้องมีการรับรองลายมือชื่อเจ้าของบัญชี คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกันตนต้องยื่นหนังสือยินยอมฯ ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฯ ก่อน แล้วนำสำเนาหนังสือยินยอมฯ มายื่น ณ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้

    ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารนั้น ผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการชำระเงินสมทบ และภายหลังจากผู้ประกันตนชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ในเบื้องต้นผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้จากการปรับสมุดบัญชี   เงินฝากธนาคาร และสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งผลการชำระเงินทางโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ผู้ประกันตนสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ หลังจากวันที่หักบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว 3 วันทำการ ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และแจ้งที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม

    หากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!