หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

 

GL กรุ๊ปลีส ยื่นคำร้องขอศาลฯ เพิกถอนคำสั่งรับฟ้องคดีแพ่ง ชี้เจทรัสต์ กระทำการขัดต่อกฎหมาย

    กรุ๊ปลีส เผยบริษัทได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องบริษัทฯ และมีคำสั่งไม่รับฟ้องในส่วนของบริษัทฯ ต่อกรณี J Trust Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ J Trust Co., Ltd. ได้ยื่นฟ้องบริษัทในข้อหาละเมิดบอกล้างโมฆียกรรม และเรียกค่าเสียหายต่อศาลแพ่งในวันที่ 9 มกราคม 2561 ทั้งนี้ J Trust Asia Pte. Ltd. ไม่อาจยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของกรุ๊ปลีส ไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 แล้ว แต่ J Trust Asia Pte. Ltd. กลับยื่นคำฟ้องฉบับแก้ไขแทนคำฟ้องฉบับเดิม ซึ่งส่งผลให้ศาลแพ่งมีคำสั่งรับฟ้องบริษัทฯ โดยไม่ทราบว่าเป็นการยื่นคำฟ้องคดีแพ่งภายหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งเป็นการฟ้องคดีที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

GLทตซยะ โคโนชตะ       นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) GL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เกี่ยวกับกรณี J Trust Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ J Trust Co., Ltd. ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ในข้อหาละเมิด บอกล้างโมฆียกรรม และเรียกค่าเสียหาย ต่อศาลแพ่งในวันที่ 9 มกราคม 2561 และบริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดี และฟ้องแย้งเรียกให้ J Trust Asia Pte. Ltd. ชำระเงินค่าเสียหาย ต่อศาลแพ่งในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยศาลแพ่งได้กำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรก (วันนัดชี้สองสถาน) ในวันที่ 23 เมษายน 2561

      “บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ในวันที่ J Trust Asia Pte. Ltd. ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลแพ่งในวันที่ 9 มกราคม 2561 นั้น J Trust Asia Pte. Ltd. ไม่ได้ชำระค่าขึ้นศาล และศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้รอสั่งคำฟ้องเมื่อ J Trust Asia Pte. Ltd. ชำระค่าขึ้นศาลครบถ้วนแล้ว โดยต่อมาก่อนที่ J Trust Asia Pte. Ltd. จะชำระค่าขึ้นศาลในคดีแพ่งเพื่อให้ศาลแพ่งมีคำสั่งรับฟ้องนั้น J Trust Asia Pte. Ltd. ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ตามกฎหมาย บุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึง J Trust Asia Pte. Ltd. ไม่อาจยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งได้

       ถ้ามูลแห่งหนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่สามารถฟ้องได้จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนฟูกิจการ หรือวันที่ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการ หรือวันที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอหรือจำหน่ายคดีหรือยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด (แล้วแต่กรณี) แต่ J Trust Asia Pte. Ltd. กลับยื่นคำฟ้องฉบับแก้ไขแทนคำฟ้องฉบับเดิมพร้อมทั้งชำระค่าขึ้นศาลในวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งส่งผลให้ศาลแพ่งมีคำสั่งรับฟ้องบริษัทฯ โดยไม่ทราบว่าเป็นการยื่นคำฟ้องคดีแพ่งภายหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งเป็นการฟ้องคดีที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง” นายทัตซึยะ กล่าว

     ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องบริษัทฯ และมีคำสั่งไม่รับฟ้องในส่วนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรอคำสั่งศาลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!