หมวดหมู่: เกษตร

1aaa2Aม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์ จับมือกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

       ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สร้างระบบต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

      ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นฐานในการพัฒนาประเทศตลอดจนการแข่งขันในเวทีโลก ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ได้ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและหน่วยงานชั้นนำเพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้น การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำในวันนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

      ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับ ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสำรวจและตรวจวัดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำทางภาคพื้นดิน ทางอากาศ และทางทะเล พัฒนาระบบต้นแบบในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำให้ถูกต้อง แม่นยำเพิ่มมากขึ้น พร้อมจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้รับประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันมีคุณค่าต่อไป

     ด้าน ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ในด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยจะประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการแก่สังคม ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ ให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างหลากหลาย และถือเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินความร่วมมือในด้านวิชาการระหว่างสถาบัน

        นางยุพดี คล้ายรัศมี / ประชาสัมพันธ์ มก

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!