หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
         1. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ พน. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
         2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
         สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
         1) สัญญาจ้างสำรวจและผลิตให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป13 รวม 23 ข้อ ประกอบด้วย บททั่วไป กำหนดระยะเวลาและการคืนพื้นที่ แผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียม การควบคุมดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ค่าภาคหลวง ค่าจ้างสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการจ่ายค่าจ้าง การจัดการผลผลิตน้ำมันดิบเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ การจัดการผลผลิตก๊าซธรรมชาติเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ การชำระเงินของผู้รับสัญญา การจัดหาสินค้าและบริการ ผลประโยชน์พิเศษ การเคารพต่อข้อกำหนดขั้นมูลฐาน การระงับข้อพิพาท การกำหนดค่าปรับ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้สัญญา การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับสัญญา การสิ้นสุดของสัญญา สัญญาร่วมประกอบกิจการ การประกันภัย เหตุที่มิใช่ความผิดของคู่สัญญา ความคุ้มครองจากการเรียกร้องโดยบุคคลอื่น การปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่ง แถลงการณ์ต่อสาธารณะ และการแจ้งให้ทราบ
         2) สัญญาจ้างสำรวจและผลิตเพิ่มเติมที่ทำขึ้นภายหลัง ให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป13/1 กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการปิโตรเลียมและโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
         ทั้งนี้ พน. ยืนยันให้ดำเนินการร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป [สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างบริการ (สัญญาจ้างสำรวจและผลิต) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่ง สคก. มีการแก้ไขชื่อ ร่างเป็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต พ.ศ. ....”]
         พน. เสนอรายงานเหตุผลกรณีที่ไม่อาจดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต พ.ศ. .... ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับได้ เนื่องจากในปี 2560 – 2561 มีการดำเนินการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงที่จะสิ้นอายุสัมปทานในทะเลอ่าวไทยตามประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ โดยได้นำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทันเวลาต่อการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดังนั้น พน. จึงมุ่งเน้นดำเนินการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อน
          จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต พ.ศ. .... และรายงานเหตุผลในเรื่องนี้ มาเพื่อดำเนินการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 14 กรกฎาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


AO7375

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!