หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SETศรพล


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย บจ. ในหุ้นยั่งยืน THSI สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อทุกภาคส่วน

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ “ESG Impact Assessment Report: THSI 2021” ไฮไลต์กรณีศึกษาบริษัท จดทะเบียน (บจ.) ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI หวังจุดประกายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

          นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ บจ. คำนึงถึง ESG ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ “ESG Impact Assessment Report : THSI 2021” ที่รวบรวมกรณีศึกษาของ บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) จากทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ผนวกประเด็น ESG ในการดำเนินธุรกิจ สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้านอย่างเป็นรูปธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ บจ. ผู้ประกอบการ และผู้สนใจนำไปศึกษาปรับใช้เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” นายศรพลกล่าว

          “ESG Impact Assessment Report : THSI 2021” แสดงให้เห็นว่า บจ. สามารถนำประเด็น ESG ไปผสานอยู่ใน กลยุทธ์หลักของการดำเนินธุกิจ และในรอบปีที่ผ่านมา บจ. มีบทบาทสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม ตลอดจนเสริมสร้างระบบบรรษัทภิบาลให้เข้มแข็งเพื่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ จนสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น

          - ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ลดการใช้พลังงาน ลดของเสีย และหมุนเวียนนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวก เช่น ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 6 ล้านลิตร ใช้ไฟฟ้าน้อยลง 941 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 814 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ปริมาณน้ำที่ลดได้และนำกลับมาใช้ใหม่ 177.2 ล้านลูกบาศก์เมตร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากการผลิตและการให้สินเชื่อสีเขียวได้กว่า 15 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

          - ด้านสังคม จัดทำและเปิดเผยนโยบายสิทธิมนุษยชน เน้นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) พัฒนาทักษะบุคลากรให้พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล มุ่งความปลอดภัยของพนักงานโดยกำหนดเป้าอุบัติเหตุเป็นศูนย์และสุขอนามัยที่ดีในยุคโควิด-19 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทำให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 250 ล้านบาท มีชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกว่า 14,000 ชุมชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

          - ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตโดยมี บจ. 111 แห่งเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันในโครงการ Collective Action Coalition ให้ความสำคัญการประเมินความเสี่ยง ESG เพื่อให้ธุรกิจพร้อมปรับตัวและรับมือกับภัยจากไซเบอร์ สังคมผู้สูงอายุ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังช่วยให้คู่ค้ามีสภาพคล่องมากขึ้นด้วยการลด Credit Term ในการชำระเงินและพัฒนาคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย

 

5658 SET ESG THSI2021

 

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน “ESG Impact Assessment Report : THSI 2021” ได้ที่ www.setsustainability.com

 

A5658

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!