หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม

       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำหรือประเด็นที่มิใช่สาระสำคัญของข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

 

สาระสำคัญ

     การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรมจะเป็นผลงานหนึ่งที่เป็นรูปธรรม ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นศูนย์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะสนับสนุนนโยบายผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและการดำเนินการให้เกิดผล เสริมสร้างศักยภาพและอำนวยความสะดวกในการดำเนินความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก องค์กรระหว่างประเทศ หรือหุ้นส่วนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุการมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในอาเซียน โดยในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Informal ASEAN Breakfast ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยจะลงนามในเอกสารความตกลงฯ ในระหว่างการประชุม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการจัดตั้งศูนย์

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!