หมวดหมู่: กลต.

SET 7

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 10 ก.ค. 2563

ข้อมูลประจำวันที่ 10 ก.ค. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 300,000 1.90 ขาย Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/07/2563 2,401 4.70 ขาย Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/07/2563 2,401 4.32 ขาย Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย วิทยา อินาลา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิมพ์ใจ อินาลา ) หุ้นสามัญ 09/07/2563 1,123,664 6.96 ขาย Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย วิทยา อินาลา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิมพ์ใจ อินาลา ) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/07/2563 45 1.35 ขาย Link
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPALL) นาย วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอัญชลี วิศิษฏ์วิญญู) หุ้นสามัญ 10/07/2563 200,000 66.00 ซื้อ Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 10,000 10.80 ซื้อ Link
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2563 500,000 1.60 ขาย Link
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BOL) นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 228,800 3.54 ขาย Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2563 20,800 4.66 ซื้อ Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2563 1,619,100 0.88 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 09/07/2563 637,300 1.66 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2563 50,000 11.60 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2563 50,000 12.80 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2563 100,000 11.20 ซื้อ Link
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2563 500 20.00 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 2,000 21.90 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2563 30,000 70.83 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2563 5,000 74.00 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นางสาว อมรรัตน์ อาวะโต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2563 10,000 70.00 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย ประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 3,500 76.75 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย สมรัฐ เทพนวล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 10,000 75.25 ขาย Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นางสาว ธิดารัตน์ สีหวัลลภ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 8,100 3.38 ซื้อ Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นางสาว ธิดารัตน์ สีหวัลลภ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 1,900 3.36 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาย สมสกุล แสงสุวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2563 25,000 6.15 ขาย Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2563 220,000 16.29 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2563 300,000 3.70 ซื้อ Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2563 100,000 4.36 ขาย Link
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) นาย วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/07/2563 100,000 6.30 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!