หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1AAอุดมศึกษา


ก.อุตฯสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย

       นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวกาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และนายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

QIC 720x100

      ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศไทยมีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) ปัญหาโลกร้อนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ปัญหาเรื่องเสียงดังเกินมาตรฐานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้งานและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแ

       ละส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ร่วมกันส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านการดำเนินการจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน การฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการตลอดจนการส่งเสริมการสร้างทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าของบุคลากรผ่านการปฏิบัติงานในเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustry #ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า #ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาด

sme 720x100

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100

BANPU 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!