หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV copy copy copyสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 พฤศจิกายน 2561

 

     สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 

    ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

 

กฎหมาย

            1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.....(กำหนดวันเปิดทำการศาลแขวงเชียงราย วันที่ 1 เมษายน 2562)

            2. เรื่อง ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

            3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

            4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

เศรษฐกิจ- สังคม

            5. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันลา

            6. เรื่อง มาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว

            7. เรื่อง ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2561 (ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม) (วธ.)

            8. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

 

ต่างประเทศ

            9. เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 (The 25th ASEANLabour Minister Meeting : ALMM)

            10.เรื่อง การขยายอายุบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียน และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            11.เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2

            12.เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

            13.เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 22

            14.เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

แต่งตั้ง

            15.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 พฤศจิกายน 2561

 

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!