หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 11ฟิทช์ เรทติ้งส์: โคโรน่าไวรัสเพิ่มความท้าทายให้สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของธนาคารไทย

      ฟิทช์ เรทติ้งส์-กรุงเทพฯ - 3 เมษายน 2563: ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ปรับจุดกึ่งกลางของช่วงอันดับเครดิต (mid-point score)สำหรับปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงาน (Operating Environment) ของธนาคารไทยเป็น ‘bbb’ จาก ‘bbb+’ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสจะส่งผลให้มีแรงกดดันอย่างมากต่อภาคการธนาคาร แม้ว่าระดับความรุนแรงและระยะเวลาของการแพร่ระบาดยังคงมีความไม่ชัดเจน

แต่ฟิทช์เชื่อว่า ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นไปในทิศทางลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและสภาวะธุรกิจโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าเศรษฐกิจไทยอาจหดตัวลง 5.3% ในปี 2563 ทั้งนี้การปรับลดปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมดังกล่าวได้พิจาณาถึงการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจแล้ว

      การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ภาคการธนาคารไทยอยู่ในช่วงที่วัฎจักรของธุรกิจค่อนข้างมีความท้าทายสูง ผลการดำเนินงานของภาคการธนาคารได้มีการปรับตัวอ่อนแออย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซา  ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำต่อเนื่อง และการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งส่งผลให้รายได้เติบโตในระดับที่ลดลง ปัญหาของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันอย่างมากยิ่งขึ้นต่อแนวโน้มดังกล่าวของภาคการธนาคาร โดยการประกาศปิดสถานที่ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาจะยิ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ได้ชะลอตัวลงแล้วตั้งแต่ช่วงท้ายของปี 2562 เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ความล่าช้าของงบประมาณประจำปี และภัยแล้ง  ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์และผลประกอบการของภาคการธนาคารปรับตัวแย่ลงอย่างมากเมื่อเทียบกับระดับที่ฟิทช์เคยคาดการณ์ไว้ 

       อัตราส่วนด้านคุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวแย่ลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และปัจจุบันภาคการธนาคารกำลังเผชิญกับแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีสถานะการเงินที่อ่อนแอจะมีความเปราะบางอย่างมากต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ สำหรับในประเทศไทย กลุ่มดังกล่าวจะรวมถึงกลุ่มลูกหนี้ SME ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของสินเชื่อรวมของภาคการธนาคาร ระดับของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกลุ่ม SME มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาแล้วแม้ก่อนเกิดการระบาดของโคโรน่าไวรัส  นอกจากนี้กลุ่มลูกหนี้รายย่อยน่าจะได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่ใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 16% ของสินเชื่อรวม) หากอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น   

     ธปท. ได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ดังกล่าว โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปเป็นอัตราที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ มีการผ่อนผันกฎเกณฑ์เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธนาคารปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ทุกกลุ่ม และยังช่วยสนับสนุนสภาพคล่องแก่ตลาดการเงิน มาตรการดังกล่าวจะช่วยไม่ให้เกิดการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้เสียในช่วงเวลาสั้น และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูความมั่นใจต่อตลาดการเงินในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่สามารถที่จะหักล้างผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากความปั่นป่วนอย่างมากของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธนาคารในปีนี้และปีหน้า

     การปรับตัวแย่ลงของสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของภาคธนาคาร พร้อมทั้งการปรับตัวแย่ลงของคุณภาพสินทรัพย์และผลประกอบการจะเป็นแรงกดดันต่อโครงสร้างเครดิตและอันดับเครดิตของธนาคาร ซึ่งรวมถึงอัตราส่วนเงินกองทุนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงจากสถานะลูกหนี้ที่ด้อยลง อย่างไรก็ตามโครงสร้างเดรดิตของธนาคารยังมีปัจจัยสนับสนุนที่จะช่วยลดผลกระทบดังกล่าวไปได้บ้างจากความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของแต่ละธนาคาร

ทั้งนี้ ภาคการธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Core Equity Tier 1 Ratio) ที่ 16% ณ สิ้นปี 2562 และมีอัตราส่วนสำรองหนี้สงสัยต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ 145%  นอกจากนี้ธนาคารไทยหลายแห่งมีอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวหรืออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือจากบริษัทแม่ที่มีอันดับเครดิตที่สูงกว่าอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวธนาคารเอง

Coronavirus Increases Challenges for Thai Banks' Operating Environment

       Fitch Ratings-Bangkok-02 April 2020: Fitch Ratings has revised its operating environment mid-point score for Thai banks to 'bbb', from 'bbb+', due to the significant pressures on the banking sector stemming from the coronavirus pandemic. The ultimate trajectory and duration of the pandemic remains unclear, but Fitch believes that risks to economic growth and business activity are still skewed to the downside, as evident from the Bank of Thailand's latest forecast for GDP to contract by 5.3% in 2020. Fitch's revised score already incorporates such a possible contraction.

     The coronavirus pandemic comes at a relatively challenging point of the business cycle for Thai banks. The banking sector's performance indicators had already been weakening over the past few years due to muted economic conditions, sustained low interest rates, and competitive forces that reduced growth in fee income. The coronavirus outbreak has added considerably to these pressures, with the recently announced shutdown intensifying a macroeconomic slowdown that started in the later part of 2019 due to US-China trade tensions, a delayed budget and drought. This will lead asset quality and earnings to be significantly worse than our previous expectations.

      Asset-quality metrics had been on a negative trend for many years, and the industry now faces a re-escalation of non-performing loan (NPL) growth due to the pandemic. The repayment capacity of relatively weaker borrowers would be particularly vulnerable to a prolonged economic downturn. In Thailand, this includes the SME client segment, which accounts for around one-third of bank loans. Loan impairments in SME clients had already been trending upwards before the start of the coronavirus outbreak. The retail client segment will also be affected, particularly non-mortgage consumer lending (around 16% of loans), if unemployment increases.

       The Bank of Thailand has implemented several measures in response to the crisis. It has cut its policy interest rate to record lows, relaxed regulatory requirements to encourage debt restructurings in all client segments, and provided liquidity support to financial markets. These initiatives will help prevent an immediate jump in loan impairments, and will be important in restoring confidence to domestic markets. However, they would be unable to fully reverse the significant shocks caused by coronavirus-related disruptions to economic activity, which should be felt by the banks this year and next.

     This weakened operating environment alongside deteriorating asset quality and earnings will also lead to pressure on banks' standalone credit profiles and ratings, including capitalisation through higher risk-weighted assets from credit migration. Banks' credit profiles may be supported to some extent by their respective loss-absorption buffers - the banking sector's Common Equity Tier 1 ratio at end-2019 was 16%, and loan-loss allowances coverage was 145%. Furthermore, many banks' Issuer Default Ratings or National Long-Term Ratings are driven by support from the sovereign or from higher-rated parents, rather than from standalone factors.

Contact:

Parson Singha

Senior Director

+66 2108 1051

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17

57 Wireless Road, Lumpini

Patumwan, Bangkok 10330

Patchara Sarayudh

Director

+66 2108 0152

Additional information is available on www.fitchratings.com

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!