หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 3ทริสเรทติ้ง ประกาศเครดิตพินิจ'Negative'อันดับเครดิตองค์กร'บ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้'

      ทริสเรทติ้ง ประกาศ 'เครดิตพินิจ' แนวโน้ม 'Negative' หรือ 'ลบ' สำหรับอันดับเครดิตองค์กรระดับ 'BB' ของ บริษัท

        แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยเครดิตพินิจสะท้อนความกังวลของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับผลกระทบที่รุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่จะมีต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทในช่วงที่เหลือของปี 2563

    ธุรกิจโรงแรมได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากอัตราการเข้าพักที่คาดว่าจะลดลงอย่างมากจากผลของมาตรการของภาครัฐที่ห้ามและจำกัดการเดินทางของประชาชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส อีกทั้งการแพร่ระบาดยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าการแพร่ระบาดนี้จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อรายได้และกระแสเงินสดของบริษัท อีกทั้งจะกดดันสภาพคล่องของบริษัทในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

      อัตราการเข้าพักโรงแรมของบริษัทในภาพรวมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 50% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราประมาณ 77% ในปี 2562 ในการนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราการเข้าพักจะลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปตราบที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงดำรงอยู่

      บริษัทมีระดับหนี้สินที่สูงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนอยู่ที่ระดับ 66% และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ระดับ 11.5 เท่าในปี 2562 ระดับหนี้สินที่สูงเป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทริสเรทติ้งคาดว่าในปี 2563 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทมีโอกาสที่จะลดลงอย่างมากซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทเพิ่มระดับสูงขึ้น

      ทริสเรทติ้ง ประเมินว่า บริษัทจะมีสภาพคล่องที่ตึงตัวในระยะใกล้นี้ โดยบริษัทมีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในช่วงที่เหลือของปี 2563 ประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 120 ล้านบาทและหุ้นกู้จำนวน 1.1 พันล้านบาท ในขณะที่แหล่งสภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วยวงเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 330 ล้านบาทและเงินสดที่ติดภาระค้ำประกันแต่คาดว่าจะปลอดภาระในเดือนเมษายน 2563 ที่ประมาณ 800 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเป็นจำนวนประมาณ 1.4 พันล้านบาทจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในการนี้ ทริสเรทติ้งพิจารณาเห็นว่าบริษัทอาจประสบกับภาวะขาดสภาพคล่องในกรณีที่การแพร่ระบาดของไวรัสยืดเยื้อออกไปและตลาดตราสารหนี้อยู่ในสภาวะที่ผู้ลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นเวลานาน

     หุ้นกู้ของบริษัทมีเงื่อนไขให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนไม่เกิน 3 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1.6 เท่า ทริสเรทติ้งพิจารณาเห็นว่าบริษัทมีส่วนเผื่อสำหรับเงื่อนไขทางการเงินที่เพียงพอในกรณีที่การแพร่ระบาดของไวรัสสามารถควบคุมได้ในช่วงกลางปี 2563

      ทริสเรทติ้ง อาจปรับลดอันดับเครดิต/แนวโน้มอันดับเครดิตลงหากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปในทิศทางที่ทำให้ทริสเรทติ้งเชื่อว่าอุตสาหกรรมโรงแรมจะไม่น่าฟื้นตัวได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังอาจจะปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทลงหากสภาพคล่องของบริษัทลดลงเร็วกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND)

อันดับเครดิตองค์กร: BB

แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

            ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!