หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 50 ที่บัญญัติให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทราบ เพื่อจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

  1.   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-21 กุมภาพันธ์ 2563

จำแนกรายจ่าย   พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ. 2562      งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนแผน      งบประมาณรายจ่าย              พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนที่จัดสรรแล้ว    งบประมาณรายจ่าย                พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผลเบิกจ่าย/ก่อหนี้

                              จำนวน    ร้อยละ/พ.ร.บ.         จำนวน    ร้อยละ/แผน            จำนวน    ร้อยละ/จัดสรร

ภาพรวม  3,000,000.00         1,369,673.32         45.66      1,323,868.20         96.66      1,033,424.30               78.06

รายจ่ายประจำ       2,350,861.54         1,223,583.77         52.60      1,237,986.28         100.11    995,023.70               80.37

รายจ่ายลงทุน         649,138.46            133,089.55            20.50      85,881.92              64.53                     

-เบิกจ่าย                              38,400.60              44.71

- ก่อหนี้                                63,808.62              74.30

 

  1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ประกอบด้วย

                                        หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์        แผนการใช้จ่ายงบประมาณ            งบประมาณที่จัดสรรแล้ว   เบิกจ่ายแล้ว

(1) ด้านความมั่นคง              137,278.93            128,345.39

(ร้อยละ 93.49)       77,971.05

(ร้อยละ 60.75)

(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  136,773.80            133,848.52

(ร้อยละ 97.86)       102,295.21

(ร้อยละ 76.43)

(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    253,412.40            249,677.38

(ร้อยละ 98.53)       197,932.79

(ร้อยละ 79.28)

(4) ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ

เหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโต จากภายใน           207,328.03            207,061.02

(ร้อยละ 99.87)       173,888.16

(ร้อยละ 83.98)

(5) ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     30,729.19               30,449.38

(ร้อยละ 99.09)       17,374.96

(ร้อยละ 57.06)

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ            439,058.29            436,963.72

(ร้อยละ 99.52)       345,633.96

(ร้อยละ 79.10)

(7) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ          165,092.68            137,522.79

(ร้อยละ 83.30)       118,328.17

(ร้อยละ 86.04)                   

      สงป. ได้อนุมัติเงินจัดสรร บริหารงบประมาณรายจ่าย และหักงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว  และการอนุมัติจัดสรรจะดำเนินการตามจำนวนที่เหลือจากการหักงบประมาณ ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามเป้าหมายภาพรวมของประเทศต่อไป

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี)  31 มีนาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396   

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!