หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขยายระยะเวลาดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จากเดิมกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาดำเนินการฯ ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายการนี้

 

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า

  1.      ผลการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ โดยธนาคารออมสินได้โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์สำเร็จ จำนวน 68,860 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344,300,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 71 ครัวเรือน (ธนาคารออมสินยืนยันการโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ จำนวน 10 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างจังหวัดตรวจสอบยืนยัน จำนวน 61 ครัวเรือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)
  2.        ขณะนี้ การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ยังไม่เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างธนาคารออมสินและจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 มีนาคม 2563) เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อประชาชน และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้ว

        สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ล่าช้า จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินการฯ ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายการนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี)  31 มีนาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!