หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copyโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำและการกู้เงิน Soft Loan จำนวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เสนอ ดังนี้

  1.       อนุมัติโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) 
  2.   อนุมัติการกู้เงิน Soft Loan จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน จากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียน รองรับธุรกรรมการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน โดยการกู้เงินจำนวนดังกล่าว ได้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังดำเนินการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
  3.         การดำเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. สธค. ขออนุมัติปรับเป้าหมายผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงิน (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน) และตัวชี้วัดไม่ใช่ทางการเงิน (การดำเนินงานตามแผนธุรกิจแต่ละสาขา)

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      โครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำและการกู้เงิน Soft Loan จำนวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน มีรายละเอียดดังนี้

  1.    สำหรับผู้มาใช้บริการวงเงินต้นไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลา ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนตามที่สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ เท่านั้น
  2.   สำหรับผู้มาใช้บริการจำนำใหม่วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จำกัดสิทธิ 1 คน ต่อตั๋ว 1 ใบ ต่อ 1 รอบการจำนำเท่านั้น

          ทั้งนี้ พม. เตรียมเงินทุนหมุนเวียน รองรับธุรกรรมการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในการขยายเวลาตั๋วจำนำ ประมาณ 41,000 ราย และลดดอกเบี้ยรับจำนำ ประมาณ 177,600 ราย รวมทั้งสิ้นประมาณ 218,600 ราย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี)  31 มีนาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!