หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDข้อมูลนิติบุคคล

กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศวิธีใช้บริการข้อมูลนิติบุคคล ป้องกันการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูลไปใช้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคล เผยมี 3 ระดับการเปิดเผย ข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่เปิดแบบทั่วไป ใครก็ดูได้ ข้อมูลเปิดแบบมีเงื่อนไข ที่ต้องทำตามข้อกำหนดก่อนดูได้ และข้อมูลลับ ที่เปิดเผยไม่ได้ พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ ต้องระวังไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้อื่น ย้ำหากอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องเช็กผ่านเว็บไซต์และแอปฯ กรมฯ เท่านั้น  

      นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูลไปใช้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยกำหนดระดับการเปิดเผยข้อมูลไว้ 3 แบบคือ 1.ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Government Open Data) เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ เลขทะเบียน ประเภท ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน สถานะ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้ง และวัตถุประสงค์ 2.ข้อมูลเปิดเผยแบบมีเงื่อนไข (Share Data) เป็นข้อมูลที่กรมฯ ได้จัดเก็บและเปิดเผยตามหน้าที่และอำนาจทางกฎหมาย ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคล งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ข้อมูลที่กล่าวมาผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล และ 3.ข้อมูลลับ เป็นข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยได้

    สำหรับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ประกาศได้แจ้งให้ธุรกิจและประชาชนทราบว่า กรมฯ ไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคลที่กรมฯ เป็นผู้ดูแล มาจัดทำหรือวิเคราะห์ขึ้นใหม่ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาและเป็นที่เปิดเผยทั่วไปว่าบุคคลใดเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลใด เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดนี้ ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงไม่สามารถนำไปประมวลผลให้กลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้

     อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลของผู้ใช้บริการจะสามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่การจะนำข้อมูลที่ส่วนราชการได้เปิดเผยไปใช้ ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่แจ้งไว้กับกรมฯ รวมถึงต้องไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น โดยเฉพาะรายละเอียดส่วนบุคคลและการนำมาใช้เชิงธุรกิจหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพราะเข้าข่ายเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและกระทำผิดทางกฎหมายได้ และหากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปกระทำการดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

   ทั้งนี้ ธุรกิจหรือประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือแอปพลิเคชั่น DBD e-Service เท่านั้น เพื่อป้องการการถูกหลอกลวงจากผู้ไม่ประสงค์ดีและอาจสร้างความเสียหายได้ในอนาคต

กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศวิธีใช้บริการข้อมูลนิติบุคคลที่ถูกต้อง พร้อมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูลไปใช้ เล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคลบนโลกออนไลน์ พร้อมแจง 3 ระดับการเปิดเผยได้แก่ ข้อมูลเปิดภาครัฐ ข้อมูลเปิดเผยแบบมีเงื่อนไข และข้อมูลลับ เตือนผู้ใช้บริการหากนำข้อมูลที่กรมฯ เปิดเผยไปใช้ต้องระมัดระวังไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ย้ำ!! หากจะค้นหาข้อมูลนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สามารถดูได้ที่ www.dbd.go.th และแอพพลิเคชั่น DBD e-Service เท่านั้น

    นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการไหลผ่านของข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ (Big Data) ที่มาจากทุกทิศทางและมีจำนวนมหาศาลส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจได้อย่างอิสระเสรี สะดวกสบายมากขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ช่องทางดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ประกอบกับยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย กรมฯ จึงออกประกาศเรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูลไปใช้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้สาธารณชนได้รับทราบ

        อธิบดี กล่าวต่อว่า ประกาศฯ ฉบับนี้ได้กำหนดระดับการเปิดเผยข้อมูลไว้ 3 แบบคือ 1) ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Government Open Data) เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ เลขทะเบียน ประเภท ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน สถานะ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้ง และวัตถุประสงค์ 2) ข้อมูลเปิดเผยแบบมีเงื่อนไข (Share Data) เป็นข้อมูลที่กรมฯ ได้จัดเก็บและเปิดเผยตามหน้าที่และอำนาจทางกฎหมาย ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคล งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ข้อมูลที่กล่าวมาผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล และ 3) ข้อมูลลับ เป็นข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยได้

       สำหรับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในประกาศฯ ได้แจ้งให้ธุรกิจและประชาชนทราบว่า กรมฯ ไม่มีนโยบาย  ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคลที่กรมฯ เป็นผู้ดูแลมาจัดทำหรือวิเคราะห์ขึ้นใหม่เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาและเป็นที่เปิดเผยทั่วไปว่า บุคคลใดเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นใน นิติบุคคลใด เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงไม่สามารถนำไปประมวลผลให้กลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปกระทำการดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

        อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลของผู้ใช้บริการจะสามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่การจะนำข้อมูลที่ส่วนราชการได้เปิดเผยไปใช้ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่แจ้งไว้กับกรมฯ รวมถึงต้องไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น โดยเฉพาะรายละเอียดส่วนบุคคลและการนำมาใช้เชิงธุรกิจหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพราะเข้าข่ายเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและกระทำผิดทางกฎหมาย ทั้งนี้ ธุรกิจหรือประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือแอพพลิเคชั่น DBD e-Service เท่านั้น เพื่อป้องการการถูกหลอกลวงจากผู้ไม่ประสงค์ดีและอาจสร้างความเสียหายได้ในอนาคต อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!