หมวดหมู่: Leasing

TRIS7 9ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 'บ. ภัทรลิสซิ่ง'ที่ 'A-'และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น'Negative'จาก 'Stable'

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ภัทร ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'A-' และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’ จาก ‘Stable’หรือ ‘คงที่’

      อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะการเป็นผู้นำในตลาดเช่าดำเนินงานรถยนต์ของบริษัท คุณภาพลูกหนี้ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระหนี้ในระดับที่ยอมรับได้และการมีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอันดับเครดิตได้ถูกปรับลดลงเพื่อสะท้อนความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดคงเหลือเพื่อชำระหนี้ที่อ่อนแอลงของบริษัท

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีสถานะเป็นผู้นำในตลาดเช่าดำเนินงานรถยนต์

      ทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทจะยังคงสถานะความเป็นผู้นำในตลาดเช่าดำเนินงานรถยนต์เอาไว้ได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนื่องจากทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะยังคงรักษาฐานลูกค้าขนาดใหญ่เอาไว้ได้ โดยเฉพาะลูกค้าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เนื่องจากความมีชื่อเสียงและการมีบริการที่ครอบคลุมของบริษัท บริษัทยังคงเป็นหนึ่งในผู้ให้เช่าสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ให้บริการรถเช่าจากฐานข้อมูลของทริสเรทติ้ง โดย ณ เดือนมีนาคม 2562 บริษัทให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 1,400 ราย โดยมีลูกค้าใหม่ 78 รายในปีที่ผ่านมาด้วยสินทรัพย์ให้เช่า 1.02 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2561

 

คุณภาพลูกหนี้มีแนวโน้มดีขึ้น

     ทริสเรทติ้ง เชื่อว่า อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมของบริษัทซึ่งสะท้อนถึงลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน นั้นจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มความรัดกุมของเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสัญญาเช่าใหม่ให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อประกอบการประเมินลูกค้าด้วย โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมของบริษัทปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.4% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 จาก 1.9% ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากหนี้สูญชำระคืนด้วย เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสัญญาเช่าที่เข้มงวดมากขึ้นจะช่วยจำกัดความเสี่ยงของลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และหนี้เสียในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าปริมาณการตั้งสำรองของบริษัทจะอยู่ในระดับคงที่ในระยะปานกลาง

 

ภาระหนี้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

       ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับปานกลาง โดยอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ในระดับคงที่ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ระดับ 77.3% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 แม้ว่าเงินกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นในปี 2561 และในไตรมาสแรกของปี 2562 ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรลดลง ทางด้านฐานทุนนั้น ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทมีฐานทุนที่แข็งแรงเพียงพอที่จะใช้สนับสนุนการขยายธุรกิจ โดยคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ระดับ 3-4 เท่าในปี 2562-2564 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ระดับ 3.4 เท่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปี 2560 และ 2561 และต่ำกว่าเงื่อนไขทางการเงินของหุ้นกู้ของบริษัทที่ 7 เท่า ทั้งยังเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิมที่ระดับ 4.8 เท่าในปี 2557 อันเป็นผลจากการเพิ่มทุนโดยผ่านการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในปี 2558

 

โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่สอดคล้องกัน

     บริษัทมีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่สอดคล้องกันซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้แก่บริษัทได้ โดยบริษัทมีการบริหารระยะเวลาการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาเช่าซึ่งส่วนใหญ่นาน 3-4 ปีด้วยการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นแหล่งเงินทุนหลัก โดยบริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นต่อเงินกู้ยืมรวมอยู่ที่ระดับ 42.2% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อีกทั้งบริษัทยังถือว่ามีความยืดหยุ่นทางการเงินที่เพียงพอเนื่องจากบริษัทมีทั้งวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งและยังมีความสามารถในการระดมทุนได้ทั้งจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้อีกด้วย

ความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้อยู่ภายใต้แรงกดดัน

    อัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจเช่าดำเนินงานของบริษัทได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันด้านราคาของคู่แข่งรายใหม่ในตลาดและส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำหนดราคาของบริษัทซึ่งเริ่มใช้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจึงปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 17.2% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 จาก 18.8% ในปี 2561 และ 20.2% ในปี 2560

     อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ระดับ 1.6% โดยยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2559-2560 จากการกลับรายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและผลประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.1% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 จากการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ทริสเรทติ้งคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะปานกลาง เนื่องจากกลยุทธ์ของผู้บริหารซึ่งรวมไปถึงการขยายประเภทของสินทรัพย์ที่ให้บริการไปสู่สินทรัพย์ประเภทที่ให้ผลตอบแทนสูง การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินทรัพย์หมดสัญญาเช่าผ่านช่องทางที่ขายให้แก่ลูกค้ารายย่อย และการนำรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่ากลับมาให้เช่าระยะสั้นเพื่อสร้างกำไรเพิ่มเติม

       ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้ของบริษัทซึ่งวัดจากอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีต่อดอกเบี้ยจ่ายนั้นอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่มีแนวโน้มที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.6 เท่าในปี 2561 จาก 1.8 เท่า ในปี 2556 ทริสเรทติ้งเชื่อว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีของบริษัทจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเช่าดำเนินงาน ซึ่งคิดเป็น 80.0% ของธุรกิจทั้งหมดของบริษัท ยังคงหดตัวลง ซึ่งอาจเกิดได้จากอัตราส่วนผลตอบแทนจะดีขึ้นค่อนข้างจำกัดในระยะสั้นเป็นผลจากสภาพการแข่งขันและความท้าทายในการรักษากำไรจากการขายสินทรัพย์หมดอายุสัญญาของบริษัท

 

สมมติฐานกรณีพื้นฐานในปี 2562-2564

•             อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ระดับประมาณ 17%

•             อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.3%-1.5%

•             อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนอยู่ระดับประมาณ 77%

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต 'Negative' หรือ 'ลบ'สะท้อนความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดคงเหลือเพื่อชำระหนี้ที่อ่อนแอลงของบริษัท ซึ่งบ่งชี้โดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยและอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีต่อดอกเบี้ยจ่ายตามลำดับ

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       แนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเป็น 'Stable' หรือ'คงที่'หากความสามารถในการทำกำไรและการสร้างกระแสเงินสดคงเหลือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากระดับปัจจุบัน ในทางกลับกัน อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากความสามารถในการทำกำไรและการสร้างกระแสเงินสดคงเหลือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทปรับตัวลดลงจากระดับปัจจุบัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (PL)

 

อันดับเครดิตองค์กร:        A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

PL198A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 A-

PL209A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A-

PL212A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564          A-

PL21NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A-

PL232A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

      บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

         ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!