หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyคณะรัฐมนตรีมีมติ แต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2562

           

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

       1. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

     2. นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

      3. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ ผู้อำนวยการกองนโยบายงบประมาณ สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

       4. นายสาลี่ สุขเกิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

      5. หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

       2. เรื่อง การดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายสุชาติ สินรัตน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

     4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่ง ที่ว่าง

5. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย แทนผู้ที่ลาออกและผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จำนวน 3 คน ดังนี้

               1. พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

               2. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ แทน พลตำรวจเอก รชต เย็นทรวง

               3. นายธีรัชย์ อัตนวานิช (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ แทน นายยุทธนา หยิมการุณ

      ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีพลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ และนางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามลำดับ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

6. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

1.3 นายวิษณุ เครืองาม

2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

7. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 105 /2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 105 /2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน

      ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นั้น

    เพื่อให้การมอบหมายและมอบอำนาจเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จึงมีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

1.3 นายวิษณุ เครืองาม

2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

ส่วนที่ 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ แทนกัน

ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ ดังนี้

 

ลำดับที่ / รองนายกรัฐมนตรี       รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ

1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

2. นายวิษณุ เครืองาม

2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์       1. นายวิษณุ เครืองาม

2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

3. นายวิษณุ เครืองาม           1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

8. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106 /2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2562 เรื่อง มอบหมายและ มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

      ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และมีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 

ส่วนที่ 1 นิยาม

ในคำสั่งนี้

      'กำกับการบริหารราชการ' หมายความว่า กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกำกับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

     'สั่งและปฏิบัติราชการ' หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง

     'กำกับดูแล' หมายความว่า กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการ

 

ส่วนที่ 2

1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

1.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.1.1 กระทรวงกลาโหม

1.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.3 กระทรวงมหาดไทย

1.1.4 กระทรวงแรงงาน

1.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.2.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.2.2 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

1.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.3.1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

1.3.2 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1.3.3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.4 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชน ดังนี้

- สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

1.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.4 ยกเว้น

1.5.1 เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์

1.5.3 การแต่งตั้ง ในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ กงสุล และกรรมการที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล

1.5.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

1.5.6 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ

1.5.7 เรื่องสำคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

2.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

2.1.1 กระทรวงการคลัง

2.1.2 กระทรวงการต่างประเทศ

2.1.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.1.5 กระทรวงคมนาคม

2.1.6 กระทรวงพาณิชย์

2.1.7 กระทรวงอุตสาหกรรม

2.1.8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2.1.9 กระทรวงพลังงาน

2.1.10 กระทรวงศึกษาธิการ

2.1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

2.2.1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.2.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

 

- กรมประชาสัมพันธ์

2.4 การมอบหมายให้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

- บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2.5 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

2.5.1 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2.5.2 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

2.5.3 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

2.5.4 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 2.5.5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

2.5.6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

2.5.7 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

2.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.5 ยกเว้นการดำเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 1.5.7

 

ส่วนที่ 4

3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

3.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.1.2 กระทรวงยุติธรรม

3.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม

3.1.4 กระทรวงสาธารณสุข

3.1.5 กรมประชาสัมพันธ์

3.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.2.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3.2.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3.2.3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3.2.4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.2.5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

3.2.6 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

3.2.7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3.2.8 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

3.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.3.1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3.3.2 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3.4 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

3.4.1 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

3.4.2 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

3.4.3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

3.5 การดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี

3.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 - ข้อ 3.4 ยกเว้นการดำเนินการตามกรณีในข้อ 1.5.1 - ข้อ 1.5.7

 

ส่วนที่ 5

4. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ย่อมมีอำนาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หรือประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนั้น ๆ ดังนี้

4.1 การแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น

4.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรื่องระดับผู้นำรัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ

4.3 การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตรา จากต่างประเทศ

4.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

5. รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอำนาจสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการในหน่วยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการ

6. ราชการที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดโดยตรง ให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

7. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจแล้วให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

8. ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

9. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 107 /2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

        คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ 18/2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ 99/2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ 145/2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ 67/2562 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 และที่ 74/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น

               เพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ 18/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ 99/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ 145/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ 67/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ ที่ 74/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 และมีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ส่วนที่ 1

1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

1.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

1.1.1 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

1.1.2 คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1.1.3 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

1.1.4 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

1.1.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

1.1.6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

1.1.7 คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์

1.1.8 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

1.1.9 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.1.10 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

1.1.11 คณะกรรมการกำลังพลสำรอง

1.1.12 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

1.1.13 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

1.1.14 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

1.1.15 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

1.1.16 สภาลูกเสือไทย

1.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

1.2.1 รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

1.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.3.1 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

1.3.2 คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

1.3.3 คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ของชาติ

1.3.4 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

1.3.5 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

1.3.6 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

1.3.7 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

1.3.8 คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

1.3.9 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ

1.3.10 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

1.3.11 คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.3.12 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ

1.3.13 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

1.3.14 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1.3.15 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

1.3.16 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

1.3.17 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

1.3.18 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน

1.4 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

1.4.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

 

ส่วนที่ 2

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

2.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

2.1.1 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

2.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

2.1.3 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

2.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

2.1.5 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

2.1.6 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2.1.7 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

2.1.8 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

2.1.9 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

2.2.1 คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ

2.2.2 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

2.2.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน

2.2.4 คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

2.2.5 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

2.2.6 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

2.2.7 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

2.2.8 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ

2.2.9 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.2.10 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

2.2.11 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน

2.2.12 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

2.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

2.3.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

2.3.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2.3.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ

2.3.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 3

3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

3.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

3.1.1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1.2 คณะกรรมการกฤษฎีกา

3.1.3 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3.1.5 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

3.1.6 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

3.1.7 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

3.1.8 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

3.1.9 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3.1.10 คณะกรรมการคดีพิเศษ

3.1.11 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

3.1.12 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

3.1.13 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

3.1.14 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

3.1.15 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

3.1.16 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

3.1.17 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

3.1.18 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

3.1.19 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

3.1.20 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ

3.1.21 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

3.1.22 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

3.1.23 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

3.1.24 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3.1.25 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

3.1.26 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

3.1.27 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3.1.28 คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง

3.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

3.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

3.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

3.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

3.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

3.2.6 อุปนายกสภาลูกเสือไทย

3.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.3.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

3.3.2 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

3.3.3 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

3.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

3.3.5 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

3.3.6 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

3.3.7 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ

3.3.8 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

3.3.9 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

3.3.10 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

3.3.11 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

3.3.12 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

3.3.13 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

3.3.14 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

3.3.15 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3.3.16 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

3.3.17 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

3.3.18 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

3.3.19 คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

3.3.20 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี

3.3.21 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

3.3.22 คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

3.3.23 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

3.3.24 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

3.4 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน

3.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

3.4.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

3.5 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

- กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน

ส่วนที่ 4

4. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใด เป็นประธาน อ.ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน

5. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน

6. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในคำสั่งนี้ พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หากเห็นว่าหมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว โดยการยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจำเป็นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

10.เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 108 /2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการ ปฏิบัติราชการในภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 108 /2562 เรื่อง มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

               ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 232/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 232/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่

1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคกลาง ดังนี้

1) เขตตรวจราชการที่ 1 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

2) เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

3) เขตตรวจราชการที่ 3 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

4) เขตตรวจราชการที่ 4 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

1.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับและติดตาม

การปฏิบัติราชการภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

1) เขตตรวจราชการที่ 8 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

2) เขตตรวจราชการที่ 9 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

3) เขตตรวจราชการที่ 10 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี

4) เขตตรวจราชการที่ 11 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

5) เขตตรวจราชการที่ 12 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด

6) เขตตรวจราชการที่ 13 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7) เขตตรวจราชการที่ 14 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

1.3 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน และภาคเหนือ ดังนี้

1) เขตตรวจราชการที่ 5 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

2) เขตตรวจราชการที่ 6 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล

3) เขตตรวจราชการที่ 7 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

4) เขตตรวจราชการที่ 15 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

5) เขตตรวจราชการที่ 16 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

6) เขตตรวจราชการที่ 17 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์

7) เขตตรวจราชการที่ 18 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี

2. การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย

3. ให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี

4. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป

5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย

6. ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จากงบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

11.เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงมีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์) ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

- รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

2.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!