หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 โดยหากมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป พร้อมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ร่วมรับรองเอกสาร ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ

 

สาระสำคัญ

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณารับรองร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้แทนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือนติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียน สำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีสาระสำคัญ

      ร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้แทนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือนติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง 1) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามและความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อผูกพันต่างๆภายในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของติมอร์-เลสเต โดยการทบทวนนโยบายระดับชาติ กฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการ และข้อริเริ่มต่างๆรวมถึงรับทราบแผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์และหลักการของติมอร์-เลสเต ในการเป็นสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจ ความเข้าใจ และความตะหนักรู้ของติมอร์-เลสเต เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและค่านิยมอาเซียน รวมถึงพันธกรณีและความรับผิดชอบต่างๆ เมื่อติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน

       3) เพื่อทบทวนขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรและทรัพยากรต่างๆ ของติมอร์-เลสเต ในการบรรลุเป้าหมายของอาเซียนและข้อผูกพันต่างๆ ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนความสามารถในการดำเนินการตามข้อผูกพันต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน 4) เพื่อหารือถึงโอกาสและความท้าทายในการดำเนินการตามตราสารและข้อผูกพันของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 5) เพื่อระบุการเสริมสร้างขีดความสามารถและการให้ความร่วมมือด้านวิชาการที่จำเป็นต่อการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน

       ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน” พร้อมให้การสนับสนุนประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ประเทศไทยผลักดัน ซึ่งหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่งคงของมนุษย์สำหรับอนาคต การส่งเสริมความเชื่อมโยงภาคประชาชนและหุ้นส่วนความร่วมมือและส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค พร้อมให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์

      ทั้งนี้ การประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีกำหนดจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!