หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6การรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

      คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 26 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุม คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

      ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของร่างแถลงการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญหรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองหรือเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงวัฒนธรรมสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader' s Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

 

สาระสำคัญ

       ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญในการแสดงความเห็นขอบการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยจะส่งเสริมความชื่นชมในวัฒนธรรมอาเซียน เคารพในความหลากหลายและเพิ่มพูนความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในระดับนานาชาติในฐานะแรงผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

       และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนในรูปแบบต่างๆรวมถึงส่งเสริมให้ประเทศคู่เจรจา (Dialogue partners) และภาคีภายนอก (External parties) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับศูนย์อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมในประเทศคู่เจรจา

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!