หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

LPNตงโอภาส ศรพยคฆLPN ตั้งโอภาส ศรีพยัคฆ์ ควบตำแหน่ง CEO ดันแผนShift to Changeเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

       บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้สานต่อภารกิจในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ LPN โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 61 เป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้บริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตามแนวทาง 'Shift to Change' เพื่อสานต่อจากในปี 60 ที่บริษัทได้กำหนดให้เป็น 'ปีแห่งการปรับเปลี่ยน' (Year Of Shift)

      ทั้งนี้ ได้มีการปรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งกลุ่ม 5 บริษัทในเครือออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจให้บริการ เพื่อให้ทุกบริษัทได้ใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเองในการพัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพให้กับลูกค้า

    สำหรับ แนวทางการดำเนินงานในปี 61 นี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมือง (Affordable House) ที่มีการบูรณาการอย่างครบถ้วนและครบวงจร ผ่านประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพที่สั่งสมมาตลอด 29 ปี เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพ ตลอดจนส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้แนวคิด 'ชุมชนน่าอยู่เพื่อคนทุกวัย'

      อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในครั้งนี้ถือเป็นเพียงก้าวแรกของแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้บริหาระดับสูงมาเสริมทีมเพิ่มความแข็งแกร่ง ทั้งทางด้านการเงินและกลยุทธ์ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ นับเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ โดยการนำผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองและแนวคิดในการทำงานใหม่ ๆ มาผสมผสานกับทีมผู้บริหารเดิมที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพ

      นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ถือเป็น Key Man ที่ช่วยนำพาให้ LPN ผ่านพ้นวิกฤติในปี 40 มาได้ และเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เติบโตมาพร้อมกับองค์กร มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่รอบด้าน โดยได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีความสำคัญหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และกรรมการผู้จัดการบริษัท LPN ก่อนจะก้าวสู่ตำแหน่งล่าสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

        อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!