หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV6ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

 

         คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

        1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

        2. อนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว

 

สาระสำคัญของเรื่อง

กค. รายงานว่า

       1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ กำหนดให้ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน โดยไม่ทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการผ่านแดน ซึ่งสินค้าที่ดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับผ่านแดนจะไม่ต้องชำระค่าอากร หากปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศที่มีการผ่านแดน นอกจากค่าธรรมเนียมหรือภาระที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง หรือบริการอื่น ๆ

         2. สินค้าผ่านแดนจะต้องขนส่งผ่านที่ทำการพรมแดนที่กำหนดไว้เป็นคู่กัน ตามรายการในภาคผนวกของบันทึกความเข้าใจฯ ดังนี้

 

ลำดับ  ประเทศกัมพูชา                    ประเทศไทย

                1     จามเยียม (จังหวัดเกาะกง)          บ้านหาดเล็ก (จังหวัดตราด)

                2     ปอยเปต (จังหวัดบันทายมีชัย)         บ้านคลองลึก (จังหวัดสระแก้ว)

                3     ตวง (จังหวัดพระตะบอง)            บ้านแหลม (จังหวัดจันทบุรี)

                4     ปรม (จังหวัดไพลิน)                บ้านผักกาด (จังหวัดจันทบุรี)

                5     จวม (จังหวัดอุดรมีชัย)              ช่องสะงำ (จังหวัดศรีสะเกษ)

                6     โอร์เสม็ด (จังหวัดอุดรมีชัย)          ช่องจอม (จังหวัดสุรินทร์)

      การเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาคผนวกต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกัน และเส้นทางภายในประเทศสำหรับการผ่านแดนของสินค้าจะต้องกำหนดโดยภาคีแต่ละฝ่าย

                        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!