หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV7การส่งกองกำลังทหารช่างเข้าร่วมในภารกิจ United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

       1. เห็นชอบการส่งเจ้าหน้าที่ทหารไทย จำนวน 1 กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ) เข้าร่วมภารกิจ United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)และการส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และบุคลากรในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต เมื่อมีคำขอของสหประชาชาติในเรื่องเดียวกันนี้ รวมถึงการจัดกำลังพลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกำลังที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ การสับเปลี่ยนกำลังตามวงรอบจนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจหรือตลอดห้วงที่สหประชาชาติยังคงร้องขอการสนับสนุนจากไทยในภารกิจเดียวกัน

        2. เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมภารกิจดังกล่าวได้รับสิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 รวมถึงสิทธิในการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2529 ตลอดช่วงปฏิบัติภารกิจและให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติราชการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) กำหนด

    ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของ กห. ที่เข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อการส่งกำลังบำรุง การตรวจเยี่ยมหรือปฏิบัติงาน หรือหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายออกจากที่ตั้งปกติ หรือประเทศไทยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน จนกระทั่งถึงวันที่เสร็จสิ้นภารกิจและเคลื่อนย้ายกลับสู่ที่ตั้งปกติหรือประเทศไทย

       3. เห็นชอบหลักการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการให้กับการเข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในวงเงิน 450 ล้านบาท โดยให้ กห. ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) ในการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

       4. เห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจและความตกลงอื่น ๆ ระหว่างรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      4.1 ให้ กห.จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและสหประชาชาติว่าด้วยการสนับสนุนทรัพยากรในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยหากจำเป็นต้องปรับ แก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในประเด็นที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กห. ดำเนินการได้เอง แล้วจึงรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

        4.2 หากมีความจำเป็นต้องมีการจัดทำข้อตกลงเสริม (Supplementary Arrangements) ประกอบบันทึกความเข้าใจในประเด็นที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และเป็นการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจ ให้ กห. ดำเนินการได้เอง แล้วจึงรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

        4.3 ให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

      4.4 ให้ กต. จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามข้อ 4.3

 

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า

        กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ) ที่จะส่งไปเข้าร่วมในภารกิจ UNMISS มีจำนวน 1 กองร้อย มีกำลังพลประมาณ 268 นาย โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกำลังพลภายหลังจากการหารือกับสหประชาชาติในรายละเอียดเล็กน้อย กองกำลังทหารช่างนี้จะมีภารกิจหลักอยู่ในกรุงจูบา สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและมีกองกำลังของรวันดาคุ้มกันอยู่ด้วย

       การดำเนินการหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ได้แก่ การจัดทำบันทึกความเข้าใจและความตกลงอื่น ๆ กับสหประชาชาติ การสำรวจพื้นที่การตรวจและเตรียมการฝึกกองกำลัง และการส่งกองกำลังล่วงหน้าลงพื้นที่ภายในเดือนธันวาคม 2560 ส่วนกองกำลังในส่วนที่เหลือจะส่งพื้นที่ภายในเดือนมกราคม 2561

                สำหรับค่าใช้จ่าย สหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการส่งกองกำลังเข้าร่วมภารกิจ UNMISS โดยรัฐบาลไทยจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนและสหประชาชาติจะเบิกจ่ายงบประมาณชำระคืน (reimbursement) ให้ประมาณ 307 ล้านบาทต่อวงรอบ 1 ปี ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรขออนุมัติเงินทดรองราชการในวงเงิน 450 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับหมุนเวียนให้การส่งบำรุง และสับเปลี่ยนกำลังเป็นไปโดยเรียบร้อยในกรณีที่สหประชาชาติเบิกจ่ายงบประมาณให้กับรัฐบาลไทยล่าช้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายได้รับงบประมาณคืนจากสหประชาชาติให้ครอบคลุมระยะเวลา 1 ปีครึ่ง

                        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!