หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TISCOพธาดา วชรศรธรรมบมจ.เคมีแมน ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดในไทย ยื่นไฟล์ลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น แต่งตั้ง ธนาคารทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

    บมจ.เคมีแมน ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดในไทย ยื่นแบบคำขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแต่งตั้งธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

    นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจ คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

     ปัจจุบัน บมจ. เคมีแมน มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดมีจำนวน 720 ล้านบาท หรือคิดเป็น 720 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บมจ. เคมีแมน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยทำการแปรสภาพแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐานและเคมีสังเคราะห์ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะและอโลหะ อุตสาหกรรม เยื่อกระดาษและกระดาษ อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ปูนควิกไลม์ หรือแคลเซียมออกไซด์ 2. ปูนไฮเดรตไลม์ หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ 3.แร่หินปูนเคมีและแร่หินปูนเคมีบด หรือแคลเซียมคาร์บอเนต ที่จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า 'CHEMEMAN' ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

    นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์ (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560) รวมประมาณ 800,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นกำลังการผลิตติดตั้งปูนควิกไลม์ประมาณ 711,750 ตันต่อปี และปูนไฮเดรตไลม์ประมาณ 87,600 ตันต่อปี ซึ่งมาจากฐานการผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2. โรงงานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ 3.โรงงานระยอง ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

      ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนไลม์เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับประทานบัตรอายุ 25 ปี (สิ้นสุด 23 มิ.ย.2583) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงานเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพื่อปูนขาว) ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงทำให้บริษัทฯ มีแหล่งแร่หินปูนเคมีคุณภาพดี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้รายงาน EIA

   "เรามีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 20 ประเทศ โดยมีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศออสเตรเลีย และในปีนี้ยังได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศอินเดีย เพื่อผลิตและจำหน่ายปูนไลม์ที่จะเป็นการต่อยอดขยายฐานลูกค้าในอนาคต" นายอดิศักดิ์ กล่าว

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!