หมวดหมู่: ปปช.

NACCป.ป.ชป.ป.ช. ประกาศ ‘20 บุคคลต้นแบบ-9 รัฐวิสาหกิจ’ ดีเลิศ ประจำปี 2560 เผย ‘การไฟฟ้าฯ 3 องค์กร ’แบงค์ออมสิน’คว้ารางวัลด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ ส่วน 'บริษัท ปตท.'คว้า 2 รางวัล งวัฒนธรรมคุณธรรม-คุณธรรมการทำงานในองค์กรง

       มีรายงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนาม ในประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการตัดสินรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีความพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" จำนวน 5 ด้าน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) 3 ฝ่าย ระหว่าง ป.ป.ช. ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

       สำหรับ ‘รางวัลดีเลิศ’ แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ด้านความโปร่งใส) ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย "รางวัลชมเชย" ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

         "รางวัลดีเลิศ" แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ด้านความพร้อมรับผิด) ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย "รางวัลชมเชย" ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "รางวัลดีเลิศ" แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน) ได้แก่ การประปานครหลวง (กปน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) "รางวัลชมเชย" ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

       ‘รางวัลดีเลิศ’ แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ‘รางวัลชมเชย’ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง (กปน.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)"รางวัลดีเลิศ" แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ด้านคุณธรรมการทำงาน) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย

       มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้ประกาศ "รางวัลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ"ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ภายในองค์กร ประจำปี 2560

       โดยมี ‘บุคคลต้นแบบรัฐวิสาหกิจ’20 ราย ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ นางชัชชญา อ้วนแก้ว (กฟน.) , นางผกามาส แก้วนวล (องค์การสุรา) นางมณี วงษ์วิโรจน์ (โรงงานไพ่) นางสาวนลินี รุ่งเรืองศิริวัฒน์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข (ธนาคารออมสิน) นางสาวพูนสุข ขจรบุณ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) นางสาวเยาวเรศ คนกระโทก (บริษัทขนส่ง จำกัด) นางลดาวัลย์ ชตานนท์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) นางสาววิไลทิพย์ วัฒนวิชัยกุล (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) นางสิริกร พัชรกุลวรรณ (การเคหะแห่งชาติ)

     นายแก้ว โชติกธรรม (บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด) นายเชาว์ พันธุ์รุ่งจิตติ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) นายดำเกิง มุ้ยแก้ว บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) นายปริญญา ยมะสมิต (กปน.) นายไพรัช สอาดจิตต์ (โรงงานยาสูบ) นายสัติ ชุดินธรา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)) นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ (กฟผ.) นายสุรศักดิ์ ไตรทาน (กฟภ.) นายเสริมศักดิ์ นาคะปักษิณ (ธกส.) และว่าที่ร้อยตรี ชำนาญ ทองมาก (การท่าเรือแห่งประเทศไทย)

       โดยทั้ง 2 รางวัลใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจำกัดในการดำเนินงาน แล้วนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทธรรมาภิบาลอันเป็นมาตรฐานสากล.

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!