หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS5ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน EDL-Gen ที่ BBB+และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น Negative จาก Stable

 

      ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) ที่ระดับ ‘BBB+’พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น 'Negative' หรือ'ลบ'จาก "Stable' หรือ 'คงที่'ด้วย โดยการปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง EDL-Gen กับ Electricite du Laos (EDL) และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ นอกจากนี้ การปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตในครั้งนี้ยังเป็นผลจากการที่ทริสเรทติ้งได้ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตของ สปป. ลาว เป็น Negative’หรือ’ลบ’ จาก ‘Stable’หรือ ‘คงที่’ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ด้วย ในขณะที่อันดับเครดิตของ สปป. ลาว ยังคงเดิมที่ระดับ ‘BBB+’

      อันดับเครดิตของ EDL-Gen ที่ระดับBBB+’ สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของ EDL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียวของบริษัท โดย EDL เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลกิจการไฟฟ้าทั้งหมดของ สปป. ลาว ซึ่งสถานะความน่าเชื่อถือได้รับแรงหนุนจากอันดับเครดิตของ สปป. ลาว ที่ได้รับอันดับเครดิตระดับ "BBB+" จากทริสเรทติ้ง นอกจากนี้ อันดับเครดิตของ EDL-Gen ยังขึ้นอยู่กับสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาวและความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงินสำหรับรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากความเสี่ยงด้านอันดับเครดิตของ สปป. ลาว และความต้องการเงินลงทุนในระดับสูงของ EDL เพื่อใช้ในการขยายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า รวมทั้งอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นจากแผนการลงทุนของบริษัท และความเสี่ยงของธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาว ด้วยเช่นกัน

        EDL-Gen ก่อตั้งในปี 2553 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว ในปี 2554 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของ สปป. ลาว ทั้งนี้ EDL-Gen เป็นผู้รับโอนซื้อโรงไฟฟ้าทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตจาก EDL มาดำเนินการ ก่อนการจัดตั้ง EDL-Gen นั้น EDL เป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้บริหารสายส่งไฟฟ้า และผู้จำหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียวใน สปป. ลาว นอกจากนี้ EDL ยังถือหุ้นในบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producers – IPPs) บางรายใน สปป. ลาวด้วย หลังจากการโอนกิจการผลิตไฟฟ้าให้ EDL-Gen แล้ว EDL ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียวและเป็นเจ้าของโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมดใน สปป. ลาว

     ณ เดือนเมษายน 2560 EDL ถือหุ้น 75% ใน EDL-Gen โดย EDL-Gen เป็นเจ้าของและดำเนินงานบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่พัฒนาโดย EDL และลงทุนในหุ้นของ IPPs ที่เดิมถือหุ้นโดย EDL ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งของ EDL-Gen ดำเนินการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาสัมปทานระยะเวลา 30 ปี ณ เดือนมีนาคม 2560 EDL-Gen มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 1,131 เมกะวัตต์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 619 เมกะวัตต์ที่ได้จากโรงไฟฟ้าที่บริษัทเป็นเจ้าของ 10 แห่งและอีก 512 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้า IPPs 5 แห่งที่บริษัทลงทุน

      สถานะอันดับเครดิตของ EDL-Gen สะท้อนถึงสถานะความน่าเชื่อถือของ EDL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ EDL-Gen อย่างแน่นแฟ้นทั้งในด้านการซื้อไฟฟ้า โอกาสการเติบโตของธุรกิจ รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย EDL เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียวของ EDL-Gen และเป็นเจ้าของโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าที่ EDL-Gen เป็นเจ้าของทุกแห่งในปัจจุบันและรวมถึงโครงการในอนาคตด้วย

       สถานะความน่าเชื่อถือของ EDL ขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูงมากว่ารัฐบาล สปป. ลาว จะให้ความช่วยเหลือแก่ EDL อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่มีปัญหา ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง EDL และ EDL-Gen ล้วนมีบทบาทที่สำคัญต่อแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ สปป. ลาว และอุตสาหกรรมไฟฟ้าก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว ด้วยเช่นกัน โดย EDL เป็นรัฐวิสาหกิจและมีกระทรวงการเงินของ สปป. ลาวเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว

      อันดับเครดิตของ EDL-Gen ยังสะท้อนถึงความเป็นผู้นำและความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาว ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่อันดับ 2 ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 18% ของกำลังการผลิตรวมของ สปป. ลาว และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน สปป. ลาว ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 40% นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำถึงแนวโน้มการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของ EDL-Gen จากขนาด 1,131 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเป็นขนาด 2,439 เมกะวัตต์ภายในปี 2566 ด้วย

      ในช่วงต้นปี 2559 EDL-Gen ได้ซื้อโรงไฟฟ้าใหม่ 3 แห่งจาก EDL ด้วยกำลังการผลิตรวม 232 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทสามารถขายไฟฟ้าให้แก่ EDL เพิ่มขึ้น 32% เป็นจำนวน 2,598 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (ล้านหน่วย) ได้ในปี 2559 ซึ่งไฟฟ้าจำนวน 710 ล้านหน่วยมาจากโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 3 แห่ง ในส่วนของโรงไฟฟ้าเดิมทั้ง 7 แห่งนั้นจำหน่ายไฟฟ้าลดลง 4% ในปี 2559 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำที่ลดลง รวมถึงโรงไฟฟ้า Nam Mang 3 มีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนเป็นเวลา 2 เดือน สำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 517 ล้านหน่วยซึ่งใกล้เคียงกับจำนวน 520 ล้านหน่วยที่ขายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559

       EDL-Gen มีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยบริษัทสามารถปรับเพิ่มราคาค่าขายไฟฟ้าได้ 1% ต่อปีตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีกับ EDL ในปี 2559 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 46% เป็น 1.2 ล้านล้านกีบ (ประมาณ 4,900 ล้านบาท) ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและราคาขายไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 3 แห่ง อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้) เพิ่มขึ้นเป็น 86.7% ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จากประมาณ 80% ในปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีความได้เปรียบจากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) จากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่ลดลง การซื้อโรงไฟฟ้าใหม่ในปี 2559 และการเตรียมเงินล่วงหน้าสำหรับลงทุนตามแผนเป็นผลให้บริษัทมีเงินกู้รวมเพิ่มขึ้นจาก 2.4 ล้านล้านกีบ (ประมาณ 9,900 ล้านบาท) ในปี 2558 เป็น 9 ล้านล้านกีบ (ประมาณ 36,000 ล้านบาท) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนสูงขึ้นโดยอยู่ในระดับ 50% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560

      ในระหว่างปี 2560-2564 ประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่า EDL-Gen จะมีรายได้เติบโตเฉลี่ยที่ 14% ต่อปีจากการขยายธุรกิจ โดยคาดว่าบริษัทจะมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานอยู่ในระดับ 80% สำหรับแผนการลงทุนของบริษัทนั้นคาดว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนซึ่งรวมเงินลงทุนในการซื้อหุ้นในโครงการ IPPs จาก EDL แล้วรวมอยู่ที่ประมาณ 14 ล้านล้านกีบ (ประมาณ 56,000 ล้านบาท) ในช่วงปี 2560-2564 ซึ่งได้รวมการลงทุนในโครงการ IPPs ทียังไม่มีผลผูกผันจำนวน 3.2 ล้านล้านกีบ (ประมาณ 13,000 ล้านบาท) ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินลงทุนในระดับสูงจะทำให้บริษัทมีภาระหนี้ที่สูงขึ้น โดยอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 60%-65% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

      สภาพคล่องของ EDL-Gen คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องนั้นคาดว่าจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม สถานะอันดับเครดิตของบริษัทลดทอนลงไปบางส่วนจากความไม่สอดคล้องกันของสกุลเงินที่เป็นรายรับกับสกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้ ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมเฉลี่ยของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8% โดยเฉลี่ย และอัตราส่วนกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายคาดว่าจะอยู่สูงกว่า 2 เท่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ ลบสะท้อนถึงแนวโน้มอันดับเครดิตของ สปป. ลาว โดยทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง EDL และ EDL-Gen จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน นอกจากนี้ EDL-Gen น่าจะสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนและสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่งโดยที่ EDL จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ EDL-Gen และ EDL จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สปป. ลาว ต่อไป

       การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทกลับมาเป็น "Stable" หรือ "คงที่" นั้นขึ้นอยู่กับแนวโน้มอันดับเครดิตของ สปป. ลาว เป็นสำคัญ ปัจจัยที่มีผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทคือการปรับลดอันดับเครดิตของรัฐบาล สปป. ลาว หรือบริษัทมีการลงทุนขนาดใหญ่ที่เป็นเหตุทำให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอยู่ในระดับเกินกว่า 65% อย่างต่อเนื่อง

EDL-Generation Public Company (EDL-Gen)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

EDLGEN19DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562          BBB+

EDLGEN21DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564          BBB+

EDLGEN24DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567          BBB+

EDLGEN239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2566              BBB+

EDLGEN269A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2569            BBB+

EDLGEN289A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2571 BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

       ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

     บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่

      โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!