หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

5629 สคล สสส


สคล.ผนึก สสส. ลงพื้นที่ร่วมถอดผลสำเร็จงดหล้า .นาดูน

ค้นพบ 3 .-สร้างคน-สร้างข้อตกลง-สร้างชุมชนปลอดเหล้า สร้างรากฐานชุมชนให้เข้มแข็ง

          สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีศึกษาดูงานยกระดับและขยายผลการขับเคลื่อนงานประชาคมงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนผลสำเร็จของการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ใน 3 ตำบล ของอำเภอนาดูน ประกอบด้วย ตำบลดงบัง ตำบลกู่สันตรัตน์ และตำบลหนองไผ่ ก่อนสรุปบทเรียนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นบทเรียนขยายผล มีนายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ สคล. พร้อมภาคีเครือข่าย สคล.เข้าร่วมงาน ศาลาตุมตัง สถานบันวิจัยวลัยรุกเวช .นาดูน มหาวิทยาลัยสารคาม

 

5629 บุญชอบ

 

          นายบุญชอบ สิงห์คำ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า .นาดูน เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.มีใจและเห็นปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ ประกอบกับมีนายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอที่สนับสนุนโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ที่ผ่านมางานสักการะพระธาตุนาดูนสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นงานปลอดเหล้าได้สำเร็จ จึงได้เน้นพัฒนาโมเดลแก้ปัญหาเชิงลึก โดยมี 3 ตำบลต้นแบบ ซึ่งแต่ละพื้นที่ประสบความสำเร็จจากแนวทางการทำงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตำบลหนองไผ่ มีกลไกขับเคลื่อน โดยรพ.สต.เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ร่วมกับผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า (.สคล.) โดยใช้สติบำบัดและสร้างแรงจูงใจในการลด ละ เลิกเหล้า ใช้โปรโมชั่นเลิกเหล้าได้ผ้าห่มนวมผืนใหญ่ ซึ่งเป็นการให้รางวัลสร้างแรงจูงใจ พร้อมการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยืนหยัดในการเลิกเหล้า

          ส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดื่มหนักมากไม่มีใครกล้าที่จะชวนกันงดเหล้า จึงต้องไปเริ่มที่งดบุหรี่ก่อน แล้วใช้แนวทางดึงผู้หญิงเข้าเป็นแกนนำร่วมกับ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ .สคล. โดยยึดหลักเชิงความเชื่อดั้งเดิมแต่โบราณ คือ มีผู้หญิงเป็นแกนหลักในการชักชวน ใช้ความเป็นกันเองในการชวนคนเลิกเหล้าโดยการชักชวนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้สติบำบัดเป็นเครื่องมือ จนนำไปสู่การเกิดข้อสัญญาใจร่วมกันของคนในชุมชน คือ งานบุญกฐินห้ามดื่มเหล้า งานศพปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า

          ตำบลดงบัง กลไกการทำงานโดยความร่วมมือ รพ.สต. องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน .สคล.ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ และใช้โครงการสติสร้างสุขเป็นเครื่องมือในการ ลด ละ เลิกเหล้า สร้างทีมงาน .สคล.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าในพื้นที่ ใช้คนต้นแบบเป็นคนลงพื้นที่เชิญชวนคนเลิกเหล้าอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งการทำงานเป็นโซน ทั้งยังสร้างนิยาม สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเลิกเหล้า” 

 

aia 720 x100

QIC 720x100

 

          นายบุญชอบ กล่าวด้วยว่า บทเรียนการทำงานเชิงพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง คือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีบทบาทเป็นผู้ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดแกนนำตามธรรมชาติที่เห็นปัญหามาเป็นคณะทำงานจิตอาสาชวนช่วยชมเชียร์ คนเลิกเหล้า และสร้างกติกาชุมชนงานประเพณีปลอดเหล้า เช่น งานศพ กฐิน ผ้าป่า ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น เมื่อการดำเนินงานเกิดคนเลิกเหล้าหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชรที่เลิกเหล้าตลอดชีวิต จะมีการจัดตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า (.สคล.) พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว สร้างอาชีพ รายได้ โดยค่อยๆ เริ่มจากตำบลดงบัง แล้วขยายมาอีก 2 ตำบล ทั้งนี้ได้สรุปเป็นหลักการสร้างโมเดล 3 . ในการควบคุมการบริโภคและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

          3 . ประกอบด้วย 1.สร้างคน สร้างทีมเครือข่ายงดเหล้าตำบล อบรมให้ความรู้แนวทางแก้ปัญหา ค่ายเยาวชนพี่สอนน้อง สร้างรายได้และอาชีพให้กลุ่มคนเลิกเหล้า สร้างคนต้นแบบ 2.สร้างข้อตกลง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรการชุมชน ทำแผนการดำเนินงานมาตรการชุมชนสู่ข้อปฏิบัติ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3.สร้างชุมชนปลอดเหล้า โดยมีการเฝ้าระวังการดื่มในชุมชน ทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

5629 ดร ผดุงศิษฏ์

 

          ดร.ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์ ทีมนักวิชาการประชาคมงดเหล้าจังหวัดมาหาสารคาม นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .นาดูน .มหาสารคาม ว่า ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นใช้ข้อมูลเชิงนโยบายเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการเก็บข้อมูลในอำเภอนาดูน จากจำนวน 576 คน ในกลุ่มวัยทำงาน พบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มดื่มมากขึ้นซึ่งไปสอดคล้องกับข้อมูลระดับประเทศ การใช้จ่ายเฉลี่ย 467 บาท สิ่งที่คนในพื้นที่ชอบดื่มมากสุด คือ เบียร์ เฉลี่ย 2 ขวด/ครั้ง รองลงมาเป็นเหล้าขาว โดยการดื่มผสมกับเครื่องดื่มชูกำลัง เฉลี่ย 2 ขวด/ครั้ง

          สำหรับผลกระทบจากการดื่ม คือ 1.เสียค่าใช้จ่าย 2.ทะเลาะวิวาทในชุมชน / ครอบครัว 3.อุบัติเหตุ ส่วนสาเหตุการคิดอยากเลิก เพราะมีปัญหาสุขภาพ และอยากสนับสนุนให้อำเภอนาดูนเป็นต้นแบบในการเลิกสุรา เป็นต้น จากการเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ ตำบลดงบัง พบว่ามีความไม่แตกต่างจากข้อมูลในระดับอำเภอ โดยกลุ่มตัวอย่าง 576 คน พบว่ามีกลุ่มคนดื่มครั้งแรกอายุเฉลี่ย 21 ปี ต่ำสุดอายุ 12 ปี มีการดื่มเบียร์มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นเหล้าขาว และจากการเก็บข้อมูลในตำบลดงบัง สังเคราะห์ได้เป็นโมเดล 3

 

5629 สุบิน

 

          นางสุบิน ปักกัดตัง อายุ 51 ปี คนหัวใจเพชร .4 .กู่สันตรัตน์ เล่าว่าลำยอง 2” เป็นฉายาในอดีต ที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ไปไหนใครๆ ก็รังเกียจ ทำงานไม่ได้ มีหนี้สินรุงรัง เริ่มแรกไม่ได้ต้องการเลิกจริงจัง ทางรพ.สต.มาชักชวนเข้าร่วมอบรมก็คิดว่าแค่สนุกๆ และยังได้เบี้ยเลี้ยงในการอบรมด้วย (ตอนแรกยังเอาเบี้ยไปซื้อเหล้ากินเลย) แต่พอเข้าขบวนการเห็นข้อดีของการเลิกเหล้าและได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างจึงตัดสินใจเลิกจริงจังและตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต เมื่อกลายเป็นคนใหม่ เปลี่ยนตัวเอง กล้าพูด กล้าทำ จากเดิมมีแต่คนเดินหนี ปัจจุบันยังมีคนสนับสนุนให้ตนเป็นผู้นำชุมชนอีกด้วย ที่สำคัญเมื่อเลิกเหล้าสุขภาพดีขึ้น เวลาว่างก็หารายได้เสริม โดยได้ลองผลิตสินค้าเป็นผงย้อมสีผมจากสีธรรมชาติซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก

 

5629 ศรีสุวรรณ

 

          นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า สคล.ได้ร่วมขับเคลื่อนกับสสส. มานานกว่า 19 ปี เป็นภาคีที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการปรับสภาพแวดล้อม โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสวดมนต์ข้ามปี ฯลฯ ปัจจุบันทิศทางของการดำเนินธุรกิจแอลกอฮอล์ ถึงจุดที่มีความท้าทายมากขึ้น อาจมีการเปิดเสรีมากขึ้นหรือควบคุมการตลาดน้อยลง ดังนั้น สคล.ควรมีฐานความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์หานวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ หรืออาจจะสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพมีรายได้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นพลังในการชักชวนให้คนเลิกเหล้ามากขึ้น

          “สสส.เสนอใน 3 แนวทางในการขยายผล คือ 1.ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำอย่างไรจะนำไปสู่การเป็นกฎหมายและนโยบายใหม่ๆ 2.การขยายและกระจายไปด้วยการสื่อสารในกิจกรรมที่ดี เช่น สวดมนต์ข้ามปี 3.สถาบันพัฒนาการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ มีชุดหลักสูตร องค์ความรู้ อยากให้ภาคีมองหาหนทางที่จะรักษาความสำเร็จที่เกิดขึ้นและถอดบทเรียนพร้อมขยายผลไปสู่ระดับอำเภอ จังหวัดและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” นายศรีสุวรรณ กล่าวในตอนท้าย

 

A5629

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!