หมวดหมู่: บลจ.

KTAMชวินดา9


KTAM อนุมัติจ่ายปันผล 5 กองทุน

กองทุน CPTGF, EGATIF, TTLPF, TFFIF และ KBSPIF

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนจำนวน 5 กองทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 31 ในอัตรา 0.1210บาท ต่อหน่วย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 24 ในอัตรา 0.0800 บาท ต่อหน่วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 44 ในอัตรา 0.3175 บาท ต่อหน่วย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 12 ในอัตรา 0.0600 บาท ต่อหน่วย และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 5 ในอัตรา 0.2020 บาท ต่อหน่วย

          โดยทั้ง 5 กองทุนข้างต้น มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 2 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นี้

 

QIC 580x400 

 

          ทั้งนี้ท่านสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี

          ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

sme 580x400

 ais 580x400

A111096

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

 

 

 

 

QIC 720x100

sme 720x100

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!