หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

 

เปิดรับคำขอรับรองการจ้างงานฯ - รับรองหลักสูตรฝึกอบรมฯ ตามมาตรการ Thailand Plus Package

ถึงวันที่ 31 .. 64 ช่วยยกเว้นภาษีเงินได้ผู้ประกอบการ 1.5 – 2.5 เท่า ของค่าใช้จ่าย

          ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ หรือ Thailand Plus Packageโดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มีการจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ และยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

111091 สิทธิประโยชน์การขอรับรองการจ้างงาน


111091 สิทธิประโยชน์การขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

 

          กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนานโยบายสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญชวนสถานประกอบการและหน่วยฝึกอบรมยื่นคำขอรับรองตามมาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ประกอบด้วย 1) บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยื่นคำขอรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง และ 2) หน่วยฝึกอบรมที่มีหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) ยื่นคำขอรับรองเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลือกส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร เนื่องจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่าย

 

QIC 580x400 

 

          ทั้งนี้ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานต้องประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประกาศ

          สำหรับรายละเอียดความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ Future Skills Set รวมถึงรายละเอียดการขอรับรองทั้งหลักสูตรฝึกอบรม และการจ้างงาน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นคำขอรับรองได้ที่ www.stemplus.or.th หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกการยื่นคำขอรับรองการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตามมาตรการ Thailand Plus Package คุณจีรภา ปุมสันเทียะ โทรศัพท์ 08-0594-2322 e-mail : jirapa.pum@kmutt.ac.th หรือ คุณวรารัตน์ อ้อยกลาง โทรศัพท์ 09-6114-9288 e-mail : wararat.oil@kmutt.ac.th

 

sme 580x400

 ais 580x400

A111091

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

 

 

 

 

QIC 720x100

sme 720x100

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!