หมวดหมู่: กลต.

 SET22


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลประจำวันที่ 29 พ.ย. 2564
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 48 รายการ)

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2564 1,000,000 23.40 ขาย Link
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 4,000 269.00 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 1,200,000 50.57 ซื้อ Link
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 130,000 6.95 ซื้อ Link
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 53,000 6.60 ซื้อ Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2564 308,000 5.22 ขาย Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2564 400,000 5.38 ขาย Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 500,000 5.38 ขาย Link
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG) นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 2,078,600 0.79 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง ปริศนา ประหารข้าศึก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 105,600
Revoked by Reporter
10.71 ขาย Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง ปริศนา ประหารข้าศึก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 105,600 11.71 ขาย Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย มโน บุณยศรีสวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 150,000 2.00 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช .(HREIT) นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 25/11/2564 10,000 8.85 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2564 56,000 3.94 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 2,000 3.94 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/11/2564 55,000
Revoked by Reporter
3.34 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/11/2564 55,000 3.34 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/11/2564 45,000 3.34 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/11/2564 1,100 3.34 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/11/2564 1,000 3.34 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/11/2564 54,800 3.34 ซื้อ Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 100,000 3.80 ขาย Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 100,000
Revoked by Reporter
3.80 ขาย Link
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา) หุ้นสามัญ 26/11/2564 4,000 26.63 ซื้อ Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย กำพล ปัญญาโกเมศ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 100,000 1.92 ซื้อ Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () หุ้นสามัญ 26/11/2564 82,900,000 1.93 ขาย Link
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO) นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2564 13,600 1.00 ขาย Link
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 30,000 104.83 ซื้อ Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2564 100,000 8.60 ขาย Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2564 86,800 8.60 ขาย Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 100,000 8.60 ซื้อ Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 200,000 8.65 ขาย Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 200,000 8.60 ขาย Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 26/11/2564 200 30.00 ซื้อ Link
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) นาง จริยา ลีละวัฒน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วัฒน์ ลีละวัฒน์) หุ้นสามัญ 26/11/2564 100,000 2.54 ขาย Link
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH) นาย เชน เหล่าสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 100,000 2.84 ขาย Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/11/2564 20,000 11.40 ขาย Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2564 70,000 17.00 ขาย Link
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) นาย อนวัช สุริยวนากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2564 100,000 19.90 ซื้อ Link
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) นาย อนวัช สุริยวนากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 100,000 19.50 ซื้อ Link
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย รัช ทองวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) หุ้นสามัญ 26/11/2564 50,000 2.04 ซื้อ Link
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) นางสาว นพรัตน์ อมรชัยศักดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 10,000 36.00 ซื้อ Link
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) นางสาว นิธินาถ จันทสุรัส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/11/2564 6,000 36.00 ซื้อ Link
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) นาย ปกรณ์ มงคลธาดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 13,392,300 0.54 ซื้อ Link
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 10,000 4.00 ซื้อ Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/11/2564 138,750 1.81 ซื้อ Link
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASK) นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 100,000 42.50 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ ) หุ้นสามัญ 29/11/2564 100,000 2.02 ซื้อ Link
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

QIC 580x400 

sme 580x400

ais 580x400

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!