หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 3


ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน ‘บ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)’ : ระยะกลางที่ระดับ’AAA’

หุ้นกู้ในโครงการ’หุ้นกู้สกุลเงินบาทของบริษัท ปี พ.ศ. 2561 และ 2563’ ระยะยาวที่ระดับ ‘AAA’ และระยะสั้นที่ระดับ ‘T1+’แนวโน้ม ‘Stable’

    ริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT หรือผู้ออกหุ้นกู้) ภายใต้โครงการ Medium-term Debentures ในวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทในวงเงิน 1.3 แสนล้านบาทภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาทของบริษัท ปี พ.ศ. 2561 และภายใต้โครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาทของบริษัท ปี พ.ศ. 2563 ที่ระดับ ‘AAA’ และ ‘T1+’ ด้วย

       หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMF หรือผู้ค้ำประกัน) โดย TMF เป็นบริษัทลูกของ Toyota Financial Service Corporation (TFS) ที่ถือหุ้น 100% โดย Toyota Motor Corporation (TMC) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มโตโยต้า บริษัททั้ง 3 แห่งคือ TMF TFS และ TMC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ‘A+’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่ระดับ ‘A-1+’ จาก S&P Global Ratings ด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

        อันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะปานกลางของ TLT สะท้อนถึงการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย TMF ซึ่งอันดับเครดิตของ TMF อยู่บนพื้นฐานของสถานะอันดับเครดิตของ TMC ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างการค้ำประกันดังกล่าว TMC ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนสินเชื่อ (Credit Support Agreement - CSA) กับ TFS ในขณะเดียวกัน TFS ก็ได้ทำสัญญา CSA กับ TMF ด้วยเช่นกัน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CSA ดังกล่าว TMC จะทำหน้าที่รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับรองรับภาระหนี้หุ้นกู้ หรือพันธบัตร และตราสารทางการเงิน (Commercial Paper -- CP) อื่น ๆ ของบริษัทลูกซึ่งได้แก่ TFS และ TMF นอกจากนี้ TMC ยังจะเป็นผู้จัดหาสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันของ TMF อีกด้วย

      ทั้งนี้ การค้ำประกันของ TMF บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระคืนหนี้ตามกำหนดเวลาของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ TLT ซึ่งภาระในการค้ำประกันของ TMF มีสถานะทางกฎหมายอยู่ในระดับเดียวกับตราสารหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกันที่ออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนได้โดยปราศจากการยินยอมทั้งจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันคือ TMF

         ผู้ค้ำประกันจะไม่มีภาระในการชำระหนี้แทนในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ด้วยเหตุอันเกิดจากการเข้าแทรกแซงหรือการกระทำต่างๆ โดยองค์กรใดๆ ของรัฐบาลไทย ดังนี้ (1) ระงับการชำระหนี้เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถโอนเงินไปให้นายทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ต้องชำระหนี้ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ได้ (2) ทำให้ต้องมีการโอนการถือหุ้นข้างมากหรือควบคุมผู้ออกหุ้นกู้ให้โอนหุ้นข้างมากดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งมิใช่สมาชิกของกลุ่มโตโยต้า (3) การเวนคืนหรือการโอนซึ่งทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นของรัฐซึ่งมีมูลค่ารวมอย่างน้อย 10% ของมูลค่าสุทธิของสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ และ (4) การเวนคืนหรือการโอนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐอันมีผลทำให้ผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยมาก

สถานะทางการตลาดยังคงแข็งแกร่ง

         ทริสเรทติ้ง เชื่อว่าสถานะทางการตลาดและความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและผลิตภัณฑ์ของ TMC ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการครอบคลุมตลาดทั่วโลก ตลอดจนการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ TMC เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกประมาณ 12% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

         TMC มียอดขายรถยนต์รวมโดยเฉลี่ยทั้งสิ้นประมาณ 7.6 ล้านคันในรอบปีบัญชี 2564 (เมษายน 2563-มีนาคม 2564) โดยลดลงถึง 15% จากจำนวน 8.9 ล้านคันในรอบปีบัญชี 2563 ยอดขายที่ลดลงอย่างมากนั้นเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ยอดขายของบริษัทปรับตัวดีขึ้นเป็น 2.1 ล้านคันในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี 2565 เทียบกับยอดขาย 1.2 ล้านคันหรือเพิ่มขึ้นถึง 85% จากช่วงเวลาเดียวกันของรอบปีบัญชี 2564 โดยยอดขายที่ปรับตัวดีขึ้นมาจากยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือและประเทศจีน ในไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี 2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ยอดขายในประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นรายได้หลักที่ระดับ 40% ตามมาด้วยทวีปอเมริกาเหนือ 28% ทวีปเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น 15% ทวีปยุโรป 10% และภูมิภาคอื่นๆ อีก 7%


คาดว่าผลประกอบการทางการเงินยังคงแข็งแกร่ง

          ทริสเรทติ้ง คาดว่า ผลประกอบการทางการเงินของ TMC ยังคงแข็งแรงจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและจากการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกที่ลดลงอย่างมากจากสถานการณ์โรคโควิด 19 นั้นยังคงกดดันความสามารถในการทำไรของ TMC และผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ๆ เป็นอย่างมากในระยะใกล้ๆ นี้ ทำให้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทลดลง 8% เป็น 2.2 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2564 ผลจากนโยบายลดต้นทุนของ TMC ส่งผลให้ในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี 2565 กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฟื้นตัวเป็น 35% หรือเพิ่มขึ้นเป็น 997 พันล้านเยนจากช่วงเดียวกันของรอบปีบัญชี 2564 จากการคาดการณ์ของ TMC กำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.5 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2565 เป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์รวมที่คาดว่าจะฟื้นตัว

สถานะสภาพคล่องสูงและการจัดหาแหล่งเงินทุนมีความเหมาะสม

         TMC มีการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวังมาโดยตลอด บริษัทมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งโดยมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก อันได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและพันธบัตรสหรัฐฯ (US Treasuries) ณ สิ้นไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี 2565 TMC มีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงถึง 8.1 ล้านล้านเยน ซึ่งคิดเป็น 13% ของสินทรัพย์รวม นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศเป็นเงินกู้ธนาคาร หุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Papers) อีกด้วย ภายใต้มาตรฐานบัญชี IFRS เงินกู้ยืมระยะสั้นของ TMC คิดเป็น 48% ของเงินกู้ยืมรวม ส่วนที่เหลือ 52% เป็นหุ้นกู้ระยะยาวและหนี้สินทางการเงินอื่น สัดส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ค่อนข้างมากจะช่วยลดทอนความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องจากผลกระทบจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินจากธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (Captive Finance) ของบริษัท

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

  • อันดับเครดิตของ TMC ที่จัดโดย S&P Global Ratings จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
  • จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ของ TMF ที่มีต่อหุ้นกู้ของ TLT

แนวโน้มอันดับเครดิต

         แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนสถานะเครดิตของ TMF หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ของ TLT ซึ่งสะท้อนสถานะเครดิตของบริษัทแม่ลำดับสุดท้ายคือ TMC โดยอันดับเครดิตองค์กรในปัจจุบันของ TMC ในระบบ International Scale ที่ระดับ ‘A+/Stable’ ซึ่งจัดอันดับเครดิตโดย S&P Global Ratings นั้นยังคงสะท้อนสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของ TMC

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

         อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TLT อาจมีการปรับลดลงหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในด้านลบต่อสถานะเครดิตของ TMC

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงิน 60,000 ล้านบาท ในโครงการ Medium-term Debentures:                                                                                     

- TLT21NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

AAA

- TLT22DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

AAA

- TLT22OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

AAA

- TLT235A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AAA

- TLT24OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

AAA

- TLT255A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AAA

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท ในโครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาทของบริษัท ปี พ.ศ. 2561:

-  หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน

AAA

-  TLT21DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

AAA

-  TLT21OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

AAA

-  TLT21OB: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

AAA

-  TLT221A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

AAA

-  TLT222A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

AAA

-  TLT223A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

AAA

-  TLT225A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

AAA

-  TLT228A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

AAA

-  TLT22NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,260 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

AAA

-  TLT232A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AAA

-  TLT237A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AAA

-  หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน

T1+

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท ในโครงการหุ้นกู้สกุลเงินบาทของบริษัท ปี พ.ศ. 2563:

-   หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน

AAA

-  TLT234A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AAA

-  TLT235B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AAA

-  TLT23NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AAA

-  TLT243A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

AAA

-  TLT245A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,910 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

AAA

-  TLT248A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

AAA

-  TLT253A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AAA

-  TLT255B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AAA

-  TLT258A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AAA

-  TLT263A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

AAA

-  TLT265A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

AAA

-  TLT285A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,290 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

AAA

-   หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน

T1+

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

       ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!