หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 5


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1.2 หมื่นล้านบาท ‘บ.บีซีพีจี’ ที่ ‘A-‘ แนวโน้ม ‘Stable’

    ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1.2 หมื่นล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยเช่นกัน โดยอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ดังกล่าวใช้แทนอันดับเครดิตหุ้นกู้เดิมของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ในการนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ที่มีหลักประกันและเพื่อขยายกิจการ   

         อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงรายได้ที่แน่นอนจากสินทรัพย์โรงไฟฟ้าของบริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนที่กระจายตัวเป็นอย่างดี รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ได้รับอันดับเครดิตที่
‘A-/Stable’ จากทริสเรทติ้ง) ต่อไปอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากความเสี่ยงในการบริหารงานโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย (Execution Risk) รวมถึงความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศของบริษัท นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงที่มีการขยายธุรกิจอีกด้วย

         อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทยังสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทบางจากฯ อีกด้วย โดยอันดับเครดิตของบริษัทนั้นได้สะท้อนถึงการปรับเพิ่มขึ้น 1 ขั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัท (Standalone Credit Profile – SACP) ที่ระดับ ‘bbb+’ ให้เท่ากับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทบางจากฯ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยหลักของกลุ่มบางจากต่อไปในอนาคต

         สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 นั้น บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 2.14 พันล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้รายได้อย่างเต็มที่จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่จำนวน 1.78 พันล้านบาท ในขณะที่ ณ เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ระดับ 3.9 เท่า ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะสูงขึ้นเป็นประมาณ 8 เท่าในช่วงปลายปี 2564 ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 6-7 เท่าในช่วงปี 2565-2566  

         เมื่อพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มบริษัท ณ เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทมีภาระหนี้จำนวน 2.6 หมื่นล้านบาทซึ่งในจำนวนทั้งหมดนี้เป็นหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยหนี้ที่มีหลักประกันของบริษัทจำนวน 1.4 หมื่นล้านบาทและหนี้ของบริษัทย่อยจำนวน 7.6 พันล้านบาท ดังนั้น อัตราส่วนของหนี้ที่มีลำดับในการได้ชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัทจึงอยู่ที่ระดับประมาณ 83%

         อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้ง คาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 42% หลังจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ เนื่องจากบริษัทจะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ที่มีหลักประกันของบริษัท ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ดังกล่าวให้อยู่ในระดับเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท

แนวโน้มอันดับเครดิต

         แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถดำรงผลการดำเนินงานที่น่าพอใจได้ต่อไปโดยที่การก่อสร้างและการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ นั้นคาดว่าจะสำเร็จได้ตามแผน นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าภาระหนี้และกระแสเงินสดต่อภาระหนี้ของบริษัทจะสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการของ
ทริสเรทติ้งไปจนตลอดช่วงเวลาการขยายธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

         อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดให้เพิ่มมากขึ้นจนช่วยลดภาระหนี้ของบริษัทลงได้อย่างมีสาระสำคัญ ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากผลการดำเนินงานของบริษัทถดถอยลงไปจากที่ ทริสเรทติ้งประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมากซึ่งอาจเกิดจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงหรือภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อใช้จ่ายตามกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท

         ทั้งนี้ ภายใต้ ‘เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ’ (Group Rating Methodology) ของทริสเรทติ้งจากการที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทบางจากฯ นั้น อันดับเครดิตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของบริษัทบางจากฯ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับอันดับเครดิตของบริษัทบางจากฯ ก็จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทในทิศทางเดียวกันด้วย

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)

อันดับเครดิตองค์กร:

A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 
 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com  

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

         © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

         ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!