หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

8077 KKU IPday


มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถก ภาคเอกชน

ค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย

          ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานภายใต้โครงการ IP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทยโดยมี ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ในการนี้มีนักวิชาการ ผู้สนใจจากภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นจำนวนมาก

          ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานภายใต้โครงการIP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยนำโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนมาพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ตอบโจทย์ภาคเอกชนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต

          ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีรายได้ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 3 ล้านบาท โดยคิดเป็น Impact value ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคเอกชนมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ภาคเอกชนยังมีข้อเสนอแนะว่าผลงานส่วนใหญ่เกิดจากโจทย์วิจัยที่ทีมนักวิจัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่ขาดการสำรวจความต้องการจากภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม ทำให้ผลงานส่วนใหญ่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น การจัดงาน IP Day 20-21 ในวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้รวบรวมตัวแทนนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่างๆ มาร่วมงานเพื่อที่จะรับข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรมและนำไปพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือ โครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมกับภาคเอกชนในอนาคต สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

          รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานวิจัย และ พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา มีความพร้อมในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งผลงานบางส่วนมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ผลงานบางส่วนยังไม่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือ ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้จริง

          “เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมๆ กับตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในการนำไปต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ IP Day 2021 ขึ้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เข้ามาร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกันจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนำไปสู่ความร่วมมือการวิจัย และพัฒนาผลงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

 

8077 KKU IPday2

 

          สำหรับการจัดงานโครงการ IP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทยประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรม ด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน ด้านวัสดุการแพทย์ ด้านเครื่องสำอาง อาหารเสริม และ อาหาร เสวนาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมพิเศษจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และการพูดคุยเพื่อหาแนวทางการสนับสนุน post doctoral researcher ให้กับโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม

 

A8077

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!