หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 726.25 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลางฯ) วงเงิน 726.25 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 539.50 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จำนวน 186.75 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ของ ทล. และ ทช.

          สาระสำคัญของเรื่อง

          คค. รายงานว่า

          1. ระหว่างวันที่ 4 - 16 มกราคม 2564 เกิดเหตุอุทกภัยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก และน้ำลันตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ส่งผลให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง ทล. และ ทช. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมเส้นทางเพื่อให้การจราจรผ่านได้ในระยะเร่งด่วนแล้ว

          2. ทล. และ ทช. เสนอขอรับการจัดสรรงบกลางฯ จำนวน 43 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 726.25 ล้านบาท เพื่อซ่อมแชม/บูรณะทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 จังหวัดข้างต้น ซึ่งถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติของกระทรวงมหาดไทย (มท.) สรุปได้ ดังนี้

 

หน่วยงาน

ความเสียหาย

ทั้งสิ้น

หน่วยนับ

แหล่งเงิน

กรอบวงเงิน

งบกลางฯ

ในครั้งนี้

ใช้งบประมาณ

ปี .. 2564 /

เงินเหลือจ่าย

งบประมาณ

ปี .. 2564*

ทล.

544.69

 

ล้านบาท

 

539.50

 

5.19

 

35

 

รายการ

 

29

 

6

 

ทช.

187.25

 

ล้านบาท

 

186.75

 

0.50

 

23

 

รายการ

 

14

 

9

 

รวมทั้งสิ้น

731.94

 

ล้านบาท

 

726.25

 

5.69

 

58

 

รายการ

 

43

 

15

 

 

หมายเหตุ : * โครงการอยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ประกาศภัยพิบัติของ มท. ซึ่งสามารถใช้งบประมาณปี .. 2564 (ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ)/ปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ปี 2564 มาดำเนินการต่อไป

 

                  2.1 งานบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานของ ทล. ภายใต้งบกลางฯ ที่เสนอในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา มีขอบเขตงานซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ งานฟื้นฟู และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวม 29 รายการ วงเงิน 539.50 ล้านบาท

                 2.2 งานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของ ทช. ภายใต้งบกลางฯ ที่เสนอในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี มีขอบเขตงานซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ งานซ่อมแซมถนนและคอสะพานขาด งานก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ งานป้องกันการกัดเซาะ รวม 14 รายการ วงเงิน 186.75 ล้านบาท

                 2.3 ทั้งนี้ ทล. และ ทช. แจ้งว่ามีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

          3. คค. ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางฯ โดย สงป. ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ให้ คค. ดำเนินการซ่อมแซม/บูรณะทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด โดยให้ใช้จ่ายจากงบกลางฯ ตามรายการและกรอบวงเงินตามข้อ 2 และเนื่องจากวงเงินที่เสนอขออนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท สงป. จึงขอให้ คค. ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ 9 (3) ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น .. 2562

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 เมษายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A4237

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!