หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaDการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          1. พม. ได้ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของ สธค. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียนและรองรับธุรกรรมการรับจำนำของประชาชนที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อประกันการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจาก สธค. คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2564 จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จากการขยายสาขาในการให้บริการเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น โรงรับจำนำของรัฐบาลจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการเป็นแหล่งพึ่งพิงที่สำคัญสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ในการประชุมครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนการกู้เงินดังกล่าวแล้ว

          2. กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) พิจารณาแล้วเห็นว่า สธค. มีผลประกอบการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี และวงเงินดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้ให้ความเห็นชอบให้ พม. กู้เงิน โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 เมษายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A4234

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!