หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ครั้งที่ 3 และเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) รับประเด็นข้อหารือจากการประชุมดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานรายจังหวัด สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

 

เรื่อง

 

ความก้าวหน้าการดำเนินงานรายจังหวัด

สุพรรณบุรี

 

กาญจนบุรี

 

นครปฐม

1. การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจำแนกตามกลุ่มสภาพปัญหา

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด - 19) (ผู้ประกอบการและผู้ว่างงาน)

 

สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้

ผู้ประกอบการ 8,325 ราย วงเงินอนุมัติ 5,850.50 ล้านบาท และจ้างงานผู้ได้รับผล

กระทบ 367 อัตรา

 

-

 

- จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ

416 คน

- จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพโดยหลักสูตรการอบรมต่างๆ

140 คน และจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพแล้ว 10,469 คน

- สนับสนุนสินเชื่อ/เติมทุน และพักชำระหนี้ให้ผู้ประกอบการ 156,279 ราย วงเงินอนุมัติ 6,990.62 ล้านบาท

- ปรับบัญชีชนิดสัตว์ป่าของจระเข้เป็นบัญชีหมายเลข 2 และผลักดันให้นำเข้าที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งต่อไป (ประชุมทุก 3 ปี)

- ส่งเสริมการค้าขายผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์

- สนับสนุน/ขยายผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาดิน และวิสาหกิจอื่นๆ พร้อมทั้งติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ

2. กลุ่มโครงสร้างการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ

2.1 ด้านการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

1) แผนงานระยะสั้น เช่น

- นำร่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงปลายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ 43.45 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์ 1,350 ไร่ 625 ครัวเรือน ความจุ 2.15 ล้านลูกบาศก์เมตร

2) แผนงานระยะยาว เช่น

- ดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าบริเวณเหนือเขื่อนกระเสียว 1,450 ไร่ และปลูกป่าในพื้นที่ทวงคืน 540 ไร่ และจัดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ทวงคืน บริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 20 ไร่ ต้นไม้ 4,000 ต้น

 

- กรมทรัพยากรน้ำขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยในปีงบประมาณ .. 2565 จะดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเวียคะดี้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอ บุรี งบประมาณ 47.50 ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 576 ครัวเรือน/ 2,878 ไร่

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก ซึ่งพบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แหล่ง ได้แก่ แอ่งหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ และแอ่งห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา มีปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บทั้ง

2 แห่ง รวมกันไม่น้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะพัฒนาต่อไป

 

- ขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาล ปี 2563 แล้วเสร็จ 24 แห่ง และจะเติมน้ำใต้ดินในปีงบประมาณ .. 2564 อีก 10 แห่ง และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 5 แห่ง

2.2 ปัญหาด้านที่ดิน

ทำกิน และด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 

- ดำเนินการจัดสรรที่ดินทำให้กินชุมชนในพื้นที่เช่น (1) กรมป่าไม้ได้อนุญาตการจัดที่ดินทำกินแล้ว 988 – 3 – 61 ไร่ จากเป้าหมายทั้งหมด 48,889 -1 - 33 ไร่ และ (2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์แล้วเสร็จ ในพื้นที่เป้าหมาย 4,678.33 ไร่ 17 หมู่บ้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลำดับรอง

 

- เร่งรัดพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ .. 2545 ให้แล้วเสร็จ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของ

คณะกรรมการแก้ไขปัญหา

การบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยในปี 2564 สำนักงานที่ดินจังหวัดมีเป้าหมายการออกโฉนดที่ดินให้ได้อย่างน้อย 2,000 แปลง ในพื้นที่อำเภอเมือง ท่าม่วง และพนมทวน

- ดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ เช่น กรมป่าไม้ได้อนุญาตการจัดที่ดินทำกินแล้ว 8,030 – 0 – 3 ไร่ จากเป้าหมายทั้งหมด 62,754 - 3 - 89 ไร่

- คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 และแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนของจังหวัด

   

2.3 ปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ปัญหาขยะมูลฝอย

- การจัดระเบียบแพ

- ปัญหาจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

- การป้องกันการเผาอ้อย

 

- เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ .. 2566

เพื่อก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

 

- จัดทำมาตรการจัดระเบียบแพ 3 ประเภท ได้แก่ (1) แพท่องเที่ยว (2) แพที่พักอาศัย และ (3) การจอดแพบริเวณเขื่อนขุนแผน (บริเวณหน้าเมือง)

- วางแผนแนวทางการฝึกซ้อมแผนการดับไฟป่าและหมอกควัน และดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564

- ลดการเกิดมลพิษจากการทำไร่อ้อย โดยกำหนดมาตรการให้โรงงานน้ำตาลรับซื้ออ้อยไฟไหม้จากชาวไร่อ้อยทั้งฤดูกาลผลิตไม่เกินร้อยละ 20

 

- ปรับปรุงข้อมูลโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลนครนครปฐม

และเทศบาลตำบลห้วยพลูในการประเมินขยะตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลห้วยพลู เพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง

- ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลอง เช่นคลองเจดีย์บูชา รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิด

- จัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและติดตามสถานการณ์ PM2.5

 

           นอกจากนี้ ได้มีประเด็นมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

มอบหมาย

หน่วยงาน

ประเด็นมอบหมาย

ทุกหน่วยงาน

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดหรือคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดควรดำเนินการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว และความต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือ เช่น การจ้างงาน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การผ่อนปรนด้านการชำระหนี้ และอื่นๆ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ให้แก่นักท่องเที่ยว

กษ.

- ให้กรมประมงพิจารณาเร่งรัดการจัดทำเอกสารชี้แจงเพื่อปรับบัญชีชนิดสัตว์ป่าของจระเข้ จากบัญชีหมายเลข 1 เป็นบัญชีหมายเลข 2 ตามคำร้องขอของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะได้ผลักดันให้มีการนำเข้าที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งต่อไป

- ให้กรมชลประทานบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ทั้งนี้ ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการ

- ให้กรมปศุสัตว์ติดตามตรวจสอบการเลี้ยงและดูแลช้างในปางช้างให้มีความเป็นอยู่ในสภาพที่เหมาะสม รวมทั้งควรมีการตรวจสุขภาพของช้าง โดยเฉพาะช้างที่ควาญช้างนำกลับบ้าน ทั้งนี้ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

มท.

- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยควรมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกันกำจัดผักตบชวา ทั้งนี้ ทส. พร้อมสนับสนุนกำลังพลในการดำเนินงาน

- ให้ อปท. ทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า แม้ว่าปัจจุบัน ทส. ได้ดำเนินการจัดทำแหล่งอาหาร แหล่งน้ำให้กับช้างป่าเหล่านั้นเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่การผลักดันช้างเข้าสู่ป่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และแต่ละจังหวัดอาจจะมีความแตกต่างกันไป

- ให้ อปท. สำรวจฟาร์มสุกรในพื้นที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการระบบฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยน้ำเสีย หรือส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ทั้งนี้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษ พร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการ

อก.

ให้จังหวัดประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสีย การปล่อยฝุ่นละอองต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 เมษายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A4228

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!